Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Fizik Programı Ana Sayfası

Fizik

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Program Öğretim Amaçları

1. Temel fizik altyapısı kazanmak.

2. Fizik yasalarını çeşitli problemlere uygulayabilmek.

3. Hayatın her alanında karşılaşılan nicel problemlerin çözümünde fizik bilgilerini ve fizik kültürünü kullanabilmek.

4. Sanayi, teknoloji, enerji, sağlık gibi alanlarda karşılaşılan problemlere fiziksel çözümler getirebilmek.

5. Etik değerleri özümsemek.

6. Araştırma ve geliştirmeye önem vermek.

7. Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemek.

8. Dünyadaki paydaşları ile ortak bir dile sahip olmak.

Fizik, evrenin oluşumunu ve işleyişini düzenleyen yasaları araştıran bir temel bilimdir. Bu özelliği nedeniyle fizik bilimi, diğer doğa bilimlerinin de temelini teşkil eder. Ayrıca fizik, tüm güncel mühendislik alanlarında ve tıp, eczacılık, moleküler biyoloji ve genetik alanlarının yanısıra arkeoloji, sanat tarihi, iktisat gibi sosyal alanlarda da uygulamaları olan bir bilim dalıdır. Bunun yanı sıra fizik, gelecekte yeni mühendislik alanları oluşturacak biçimde gelişen nano teknoloji, süper iletkenlik, fotonik, biyoteknoloji gibi alanlara da öncülük etmektedir.
 
Fizik Bölümü’nde öğrencilere sadece geleneksel fizik bilgisi değil, aynı zamanda tüm yaşamları boyunca karşılaşacakları problemleri çözme becerisi, sosyal, demokratik ve etik ilkelere uyma özelliği verilmektedir. Amacımız, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri topluma yansıtan, iyi bilgilendirilmiş aydın bireyler olarak öğrencilerimizi eğitmektir. Bölümde çağdaş fiziğin bütün konularındaki dersler laboratuvar çalışmaları ile desteklenmektedir. Son sınıf öğrencilerimize, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, bilimsel çalışma ve araştırma yapma yöntemlerini öğretmek amacı ile bitirme tezi yaptırılmaktadır.
 


Kuruluş

Fizik Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi'nin dördüncü bölümü olarak Prof. Dr. Taner Bulat başkanlığında 22.01.2004 tarih ve 2003-2004/7 sayılı Senato kararı ve 11.05.2004 tarihli YÖK onayıyla kurulmuştur. Kurulduğu 2004 yılında 20 burslu ve 11 katkı paylı toplam 31 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan Fizik Bölümü, bugün Fizik Tezli Yüksek lisans programına öğrenci almaktadır.

 

Kazanılan Derece

Dört yıllık lisans eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Fizik alanında lisans derecesi verilir.


Öğretim Dili

Bölümümüzün öğretim dili Türkçe'dir.  


Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme ŞartlarıÇift Anadal - Yandal

Fizik Programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, öğrenimlerinin belirli sürelerinde yapılan başvuruların değerlendirme sonucuna göre Matematik-Bilgisayar Bölümünde lisans öğrenimlerini aynı zamanda gerçekleştirebilirler. Çift Anadal Programı adı verilen bu programı başarı ile bitirip, okuduğu iki bölümün de lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere iki ayrı Lisans Diploması verilir.

Lisans öğrencileri, üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında, GNO’ları en az 3.00 olmak koşuluyla Çift Anadal Programı’na (ÇAP) başvurabilirler. Başvuru koşullarını, bölümler/programlar belirler. ÇAP’a katılmak için başvurular, ilgili iki bölüme/programa aynı zamanda yapılır. ÇAP’a kabul, ilgili bölümlerin önerisi ve ilgili yönetim kurulu ya da kurullarının kararı ile gerçekleşir. ÇAP, her iki bölümden/programdan birer danışman gözetiminde yürütülür.

Lisans öğrencilerinin ÇAP’a devam edebilmeleri ve ÇAP’tan mezun olabilmeleri için, ÇAP’ta aldıkları dersler de dâhil olmak üzere, en az 3.00 GNO koşulu aranır. Tüm ÇAP eğitimi süresince, bir akademik yılsonunda öğrencilerin GNO’ları, bir defaya mahsus olmak üzere, 2.75’e kadar düşebilir. Bunun dışında, GNO’ları 2.75’in altına düşen öğrenciler, ÇAP programından çıkarılırlar. Özel durumlarda, Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.

ÇAP, programı oluşturmak isteyen bölümlerin/programların başvurusu, Fakülte/Yüksekokul Kurulu’nun önerisi ve Senato’nun onayı ile gerçekleşir. Öğrencilerin almaları gerekli dersler, program önerisinde gerekçeleriyle belirtilir. ÇAP programının mezuniyet kredisi, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün/programın mezuniyet kredisinden en az 30 kredi daha çok olmalıdır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak ana dal öğrenimlerini sürdüren bir bölümün başarılı öğrencileri, ilgi duydukları başka bir lisans öğreniminden bilgi sahibi olmak amacıyla ders alabilirler.

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Fizik Programında Anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, Üniversitedeki tüm bölümlerin lisans öğrenimine, belirli bir program çerçevesinde, kısmen katılabilirler. Bu eğitim-öğretim programına, Yandal Programı denir. Fizik Programı ile birlikte Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Fizik Lisans Diploması ile birlikte bir Yandal Sertifikası verilir.

Yandal programı, programı oluşturmak isteyen bölümlerin başvurusu, ilgili fakülte kurulunun önerisi ve Senato’nun onayı ile gerçekleşir. Öğrencilerin almaları gerekli dersler, program önerisinde gerekçeleriyle belirtilir. Yandal programı, ortak dersleri kapsamaz ve en az 18 krediden oluşur. 18 kredi içinde, iki ders zorunlu olarak belirtilir. Bu mecburi iki ders; çok çeşitli bölümlerden gelebilecek tüm talepleri karşılayabilmek amacı ile program koordinatörü ve öğrenci danışmanının önerileri göz önüne alınarak 6 ders arasından seçilir.

Yandal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir. Yandal programındaki derslerin alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, ilgili bölüm başkanı tarafından bir Yandal Programı Koordinatörü atanır. Yandal Programı Koordinatörü, öğrencilerin lisans program danışmanları ile iletişim içinde görev yapar. Bir öğrenci, lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kayıt yaptırabilir.

Staj

Fizik Bölümünde staj zorunlu değildir.Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması elde etmek gerekir.

Uluslararası İşbirliği

Erasmus programı, Avrupa yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bölüm öğrencileri 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3–12 ay arasında) dönemliğine anlaşmalı bir Avrupa ülkesi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahiptirler. 

Mezunların İstihdam Profilleri

- Fizik Bölümü öğrencileri; Matematik-Bilgisayar Bölümü ile “çift ana dal” veya “yan dal” ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile yan dal programı yapabilecek ve öğretmenlik için gerekli formasyon derslerini tamamlayarak ortaöğretim öğretmeni olabileceklerdir.

- Mezunlarımız, çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma geliştirme laboratuarlarında, fizik yöntemlerini kullanarak ölçme ve analizin gerekli olduğu her yerde, görev yapabilirler. Ayrıca bilim adamı olmak isteyen veya belirli alanlarda uzman olmak isteyen mezunlarımıza Lisansüstü eğitim de verilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş

Fizik Bölümü’nden mezun olan öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Bilimleri Enstitüsü’nde Fizik alanında yüksek lisans eğitimi alabilirler. Ayrıca, Erasmus öğrenci hareketlilik programı kapsamında lisansüstü eğitimlerinin belli bir kısmını yurtdışındaki anlaşmalı bir üniversitede tamamlayabilirler. Bununla beraber kabul koşullarını sağladıkları takdirde yurt içinde veya dışında istedikleri bir üniversitede lisansüstü eğitimi alabilirler.  

 

Sunulan Olanaklar

A. Eğitim/öğretim için laboratuvarlar*

1. Mekanik Laboratuvarı

2. Elektrik ve Manyetizma Laboratuvarı


3. Modern Fizik Laboratuvarı

Bu laboratuvarlar mekanik, elektrik, optik, modern fizik deneylerinin yapıldığı üç birimden oluşmaktadır. Her birimde ortalama 10 farklı deney ve 40 öğrencinin aynı anda deney yapabilme olanağı vardır. Fizik eğitiminin temelini teşkil eden deneylerin yapılması ve öğrencilere ölçme kavramının öğretilebilmesi için laboratuvarlarımızı uluslararası standlara uygun olarak düzenleme zorunluluğu vardır. Bu nedenle 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Fizik I (Mekanik), Fizik II (Elektrik), Fizik III (Optik, Modern Fizik) laboratuvarlarında yenilenmeye gidilmiştir. Bu Laboratuvarlarda yapılacak deneylerde kullanılacak olan donanımın büyük bir kısmı dış alım sureti ile temin edilmiştir. Bazı deneyler, kendi olanaklarımız ile hazırlanmış ve iç piyasadan temin edilen malzemeler ile gerçekleştirilmiştir.

(*) Fizik I, Fizik II, Fizik III ve Atom-Molekül Laboratuvarları ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin İnşaat, Endüstri, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin Fizik I ve Fizik II derslerinin deneysel uygulamaları yapılmaktadır.

4. Yarıiletken Karakterizasyon Laboratuvarı

Temel yarıiletken malzemelerin elektriksel özelliklerinin incelenmesi amacıyla kurulmuş bir laboratuvardır.

5. Astronomi Laboratuvarı

Astronomi ve Yıldızlar Bilgisi derslerinin uygulamaları için 3 metrelik portatif kubbeli bir NEX opto-mekanik planetaryum, bir adet Meade LX200 25.4 cm çaplı GPS Schmidt-Cassegrain teleskop ve aksesuarları (CCD ve çeşitli filtreler), 5 adet Galileo tipi mercekli teleskop bulunmaktadır.

B. Araştırma Laboratuvarları

1. Kırmızı-Altı Spektroskopisi Laboratuvarı

Burada moleküler yapı incelemeleri yapılmaktadır. Bruker marka Ft-IR spektrometresi, elmas kristalli ATR sistemi, DRIFT sistemi, nem alıcı cihaz, 10 tonluk press, fırın ve voltaj regülatörü bulunmaktadır.

2. X-Işınları Floresans Laboratuvarı

Çeşitli malzemelerin nitel ve nicel olarak elementer yapısının incelenmesi için kurulmuştur. Oxford marka SpectroIQ-2 enerji dağılımlı X-ışınları floresans spektrometresi (EDXRF), 15 tonluk press ve gamma ölçer bulunmaktadır.

3. Moleküler Modelleme Laboratuvarı

Moleküler modelleme hesaplamaları için kurulmuştur. 4 bilgisayar ve özel moleküler hesaplama programları bulunmaktadır.

4. Gök Parlaklığı Ölçüm İstasyonu

Gece gökyüzü parlaklığının ölçümü ve gece gökyüzü kalitesinin takibi amacıyla kurulmuştur. Şehirlerden göğe kaçan ışığı ölçerek kullanılmayarak yitirilen enerjinin takibi yapılmaktadır. Bir adet SQM (Sky Quality Meter) alıcısı, üniversitenin terasına kurulmuştur.

Program Etkinlikleri

Fizik Bölümü'nde astrofizik kaos ve dinamik sistemler, molekül fiziği ve moleküler spektroskopi, teorik fizik ve x-ışınları fluoresans spektroskopisi alanlarında bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarla ilgili yayınlanan makale listeleri için

Öğretim Elemanları

sayfasına bakınız.

Fizik Bölümü'nün son yıllarda ev sahipliği yaptığı veya destek verdiği bilimsel etkinliklerden bazıları:

• “Evrende Neler Var?” semineri, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül F. Yelkenci,  Bayrampaşa Doğa Koleji İKÜ gezisi, 13 Nisan 2016.

• “Uzay Çalışmalarının Yaşamımıza Yansımaları” Semineri, Ayşegül F. Yelkenci, Kültür Koleji KÜGEM Öğretmen Eğitimleri, Kültür 2000 İlkokulu, İstanbul, 27 Ağustos 2015.

• "Cüce küresel galaksilerin kimyasal ve dinamik evrimi", Uğur Ural (Leibniz-Institut für Astrophysik, Potsdam), İKÜ Ataköy Kampüsü, 20 Ekim 2014.

• “Searching for Dark Matter: First Results from the Large Underground Xenon (LUX) Experiment” Semineri; Dr.Isabel Lopez, (Coimbra Üniversitesi, Portekiz),  İKÜ Ataköy Kampüsü, İstanbul, 15 Temmuz 2014.

• “What is EconoPhysics?” ve “An analysis of the Greek Financial Problem and Eurozone Problem based on EconoPhysics” Semineri, Prof.Dr. Lykourgos Magafas - Doğu Makedonya ve Trakya Teknoloji Enstitüsü (Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology Kavala, Greece), İKÜ Ataköy Kampüsü, İstanbul, 03 Mart 2014.

• International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS 2013), Harbiye Cultural Center & Museum, 15-20 Eylül 2013, Istanbul, TURKEY.

• "Infrared Spectroscopy in Cryogenic Matrices" Bölüm Semineri, Prof.Dr. Rui FAUSTO (Coimbra Üniversitesi, Portekiz), 05 Eylül 2013, İKÜ Ataköy Kampüsü, Kat: 4,  Çok Amaçlı Seminer Salonu

• "Atomun İçinde Neler Var? X'den Z'ye Maddenin Temel Yapıtaşları" Konferansı, Prof. Dr. Tekin Dereli, 13 Mart 2013, İKÜ Ataköy Kampüsü, Amfi B1-1.

• The 3rd Azarquiel School of Astronomy – “A Bridge Between East and West” Uluslararası Yazokulu, 8-15 Temmuz 2012, İKÜ Ataköy Kampüsü, Istanbul.

• The 4th International Interdisciplinary Chaos Symposium on “CHAOS AND COMPLEX SYSTEMS” 29 April-02 May 2012

• IX Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (15–21 Ağustos 2011)

• VIII. Matematik Mantık Felsefe Ulusal Sempozyumu (14–17 Eylül 2010)

• VII. Temel Bilimler Yaz Okulu (24–29 Ağustos 2009)
• VII. Matematik Mantık Felsefe Ulusal Sempozyumu (08–11 Eylül 2009)
• VII. Temel Bilimler Yaz Okulu (24–29 Ağustos 2009)

• Uluslararası katılımlı II. Amatör Teleskop Yapım Çalıştayı ve III. Amatör Astronomi Sempozyumu (4-10 Temmuz 2009)

• VI. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (16–19 Eylül 2008)

• VI. Temel Bilimler Lisansüstü Yaz Okulu (11–17 Ağustos 2008)

• V. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (11–14 Eylül 2007)

• V. Temel Bilimler Lisansüstü Yaz Okulu (12–19 Ağustos 2007)
• IV. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (05–08 Eylül 2006)
• IV. Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (21–25 Ağustos 2006)
• III. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (20–24 Eylül 2005)
• III. Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (29 Ağustos – 3 Eylül 2005)

• II. Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu (21–24 Eylül 2004)
• II. Temel Bilimler Lisansüstü Yazokulu (23–27 Ağustos 2004)

 

İletişim Bilgileri

İstanbul Kültür Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Ataköy Yerleşkesi

34156 Bakırköy, İstanbul