Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası

Hukuk Fakültesi

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Hukuk, yaptırıma bağlanmış toplumsal düzen kurallarının bütünü olarak tanımlanabilir. Hukuk temel alanının amacı da, bu çerçevede hukuk öğrencilerinin belirli bir dönemde ve toplumda geçerli olan hukuk kurallarını hukukun evrensel ilkeleri ve uygulamalarını da dikkate alarak tanımaları, farklı hukuk sistemi ve kurallar arasında ilişkiler kurarak bu ilişkileri yargı kararları ve hukuk uygulamaları bağlamında tahlil etmeleri ve buradan hareketle uygulamada karşılaşılan hukuki sorunlara çözüm getirebilmeleridir. Bu doğrultuda, gereken mesleki donanım, bilgi birikimi ve yeterlilik düzeyine ulaşan hukuk öğrencisinin, hukuk kuralı yaratmak ve mevcut hukuk kurallarını yorumlayarak uygulamaya yansıtmak suretiyle toplumsal ilişkilerin düzenlenmesi ve ihtilafların çözülmesi işlevlerinin yerine getirebilmesi beklenmektedir.

İKÜ Hukuk Fakültesi, ulusal ve uluslararası rekabete açık, milli menfaatlerin bilincinde, hukukun evrensel ilkelerini özümsemiş nitelikli hukukçular yetiştirmeyi hedeflemekte, ders programlarını bu amaca uygun olarak hazırlamakta ve ihtiyaç doğrultusunda güncellemektedir. Ulusal ve uluslararası, insanla ilgili olduğu için hukuk bilimiyle de ilgili olan her türlü dönüşüm, değişim ve yenilik eğitim anlayışımızın odağında yer almaktadır. Bunun sonucunda da her geçen gün, adı, içeriği ve dinamikliğiyle Fakültemizin öncüsü olduğu yeni seçmeli dersler müfredata eklenmektedir. İlk ve sadece Hukuk Fakültesi müfredatında yer alan Dijital Ceza Muhakemesi Hukuku, Fütürizm ve Hukuk, Hukuk ve Göstergebilim, Toplumsal Bellek ve Hukuk, İktidar İlişkileri ve Sinema, Ceza Hukukunda Yargıtay Uygulamaları, Alman Kamu Hukuku Temel Kavramları, Alman Yargı Teşkilatı ve Alman Ceza Hukuku seçmeli alan dersleri bunlardan sadece birkaçını oluşturmaktadır.

1999-2000 Eğitim Öğretim Yılında eğitim öğretim hayatına başlayan, 2002-2003 akademik yılında ilk mezunlarını veren Hukuk Fakültesi, 2003 yılında Vakıf Üniversiteleri içinde doktora programı yürütmeye YÖK tarafından yetkili kılınmış ilk Hukuk Fakültesi olma niteliğini taşımaktadır. Hukuk Fakültesi'nde öğrencilerimiz, çok sayıda yetkin öğretim üyelerinin akademik ve mesleki birikiminden yararlanarak hukuk eğitimi ve öğretimi görmektedir. Öğrencilerimiz öğretim üyeleriyle “birebir eğitim-öğretim” yapma olanağına sahiptir. Ulusal ve Uluslararası Hukuk alanlarında tanınmış değerli öğretim üyelerimiz, öğrencilerin meslek etiği yüksek, bilgi ve becerileri gelişmiş hukukçular olarak yetişmesi için onlara rehberlik etmektedir. Ayrıca, başarılı ve araştırıcı öğrencilerimize çeşitli burslar verilmektedir. Türkiye'nin yakın bir gelecekte gereksinim duyacağı; bilgili, araştırıcı, sorgulayıcı, kendine güvenen ve uluslararası alanlarda başarılar elde eden, insanla ilgili olduğu için hukuk bilimiyle de ilgili olan her türlü dönüşüm, değişim ve yeniliğin hukuki çerçevesi hakkında bilgi ve yetkinlik sahibi donanımlı hukukçuları yetiştirmek, fakültemizin en önemli amaçlarından biridir.

 

Hedefleri

Fakültemiz kuruluşundan günümüze uzanan süre zarfında üst düzey nitelikli, çok yönlü, çağın gereklerine yanıt veren bir hukuk eğitimi vermek amacını taşımıştır. Bu ana hedefe ulaşmak için Hukuk Fakültesi; Büyük Önder Atatürk’ ün çağdaş batı uygarlığına ulaşma ereği doğrultusunda temeli insan hakları, laiklik, kişi hak ve özgürlüklerinin, parlamenter demokrasinin, düşünce ve ifade özgürlüğünün, sosyal haklar ile bütün bu değerleri kucaklayan hukuk devleti ya da hukuka bağlı devlet ilke ve düşüncesi doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Bir ülkenin bir ulusun kaderini bu denli değiştiren onu geçmişten geleceğe yönelten karanlıktan aydınlığa çıkartan Atatürkçü çağcıl bir hukuk eğitimi fakültemizin eğitim politikasının özünü oluşturmaktadır.

 

Hukuk eğitimi denildiği zaman bundan öğrencilere sadece hukuki mevzuatın öğretilmesi anlaşılmamalıdır. Bu eğitim tarzının ötesinde amacımız ezbercilikten uzak davranan hukuki sorunları aklın ve vicdanın terazisinde tartabilen, çağcıl yorum yeteneğine sahip, çatışan çıkarları doğru ve kararlılıkla değerlendirip, dengeleyebilen, insan haklarını ön planda tutan, hukuk devletini gözetebilen, güçsüzleri güçlülere karşı koruyabilen, insanla ilgili olduğu için hukuk bilimiyle de ilgili olan her türlü dönüşüm, değişim ve yeniliğin hukuki çerçevesi hakkında bilgi ve yetkinliği haiz donanımlı genç hukukçuları yetiştirmektir.

 

 

Kazanım

İKÜ Hukuk Fakültesi, Devlet Hukuk Fakülteleri dahil olmak üzere, Türkiye’nin en güçlü öğretim üyesi kadrolarından birine sahiptir. Alanında markalaşan öğretim üyelerinin çok büyük çoğunluğu tam zamanlı ve kadroludur.  Hukuk Fakültesi bu sayede 14 Anabilim dalının tamamını kurabilen ender fakültelerden birisi olabilmiştir. Yargıtay Onursal Başkanı ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Onursal Başkanı da Hukuk Fakültesi’nin tam zamanlı kadrosunda yer almakta olup aktif olarak ders vermektedir.

 

Hukuk Fakültesi kurulduğundan bu yana büyük aşamalar kat etmiştir. Uzun zaman ve çabanın sonucunda başta Almanya, Avusturya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkeleri hukuk fakülteleri ile akademik ilişkiler kurmuş ve düzenlenen hem ulusal hem de uluslararası kongreler, sempozyumlar, bilimsel toplantılarla İKÜ Hukuk büyük ün kazanmıştır.

 

Böylelikle başarılı geçmişiyle kurumsallaşmış, özellikle akademik kadrosu ve eğitim kalitesiyle markalaşmış, ulusal ve uluslararası saygınlığını kanıtlamış olan Hukuk Fakültesi’nin öğrencilerine aktardığı donanım ve yetkinliğinin kaynağında, Fakültemizin yargı ve yüksek yargı başta olmak üzere devletin hukukla ilgili tüm kurumlarıyla yürüttüğü sürekli, verimli ve etkin bilimsel iş birliği yer almaktadır. Kadroda yer alan hocaların büyük kısmı, İnsan Hakları Eylem Planı, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Vergi Usul Kanunu gibi birçok kanun komisyonunda başkan ve üye olarak görev almıştır.

Bu birikimle verilen eğitim sonucunda, mezun olan öğrencilerimizin hakimlik ve savcılık sınavlarında derece alarak önemli başarılar elde ettiği görülmüştür. Çok sayıda mezunumuz hakim ve savcı olarak çalışmaya başlamıştır. Avukat ya da akademisyen olduklarında ise hukuk kaynaklarını daha doğru ve hızlı anlamlandırabildikleri için iş hayatlarında bilgi ve donanımlarıyla öne çıkmaktadırlar.

 

Hukuk Fakültesi yabancı dile çok önem vermekte ve öğrencilerin yabancı hukuk diline hakim olmalarını teminen İngilizce Hukuk Dili, Fransızca Hukuk Dili, Almanca Hukuk Dili ve İtalyanca Hukuk Dili dersleri vermektedir. Ayrıca uzun yıllardır ücretsiz verilen Almanca dili dersleri sayesinde bu kursta başarılı olan 5 öğrencimiz 1 ay süreyle Giessen’a gönderilmektedir.

 

Çok değerli bilim insanlarını 22 yıldır buluşturan İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı’na Hukuk Fakültesi öğrencileri de davet edilmektedir. Her yıl organize edilen İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı’na Almanya, Macaristan, İtalya, Avusturya, Hırvatistan, Portekiz, Fransa ve Rusya ile Türkiye’den Anayasa Mahkemesi raportörü, Yargıtay’ın bazı dairelerinin başkan ve üyeleri, Yargıtay İnsan Hakları Komisyonu Başkanı başta olmak üzere onlarca akademisyen ve avukatların yanı sıra Almanya Yargıtay ve Danıştay Başkanı ile üyeleri, Almanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili ve üyeleri katılım sağlamaktadır. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin de katıldığı, insan hakları konusunda inceledikleri kararı değerli hazirun önünde İngilizce ya da Almanca olarak sundukları ve daha sonra da yayın haline getirdikleri bu Çalıştay sayesinde, Hukuk Fakültesi öğrencileri önemli bilim insanları ile bağlantı kurma, kariyer planlaması yapabilme ve yabancı dilde sunum yapma gibi önemli kazanımlar elde etmektedir.

 

Böyle önemli bir alanda yetişen ve Hukuk Fakültesi’nde kaliteli eğitimi alarak yetkin bir hukukçu olarak mezun olan öğrencilerimiz, toplumda çeşitli meslekleri rahatlıkla yürütecek geniş bir bilgi donanımına sahiptirler. Başta hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik, hukuk danışmanlıkları, teknik nitelik taşıyan uğraşların yanında kitle iletişim (medya) sektöründe, bankalar, sigorta şirketleri, özel sektörde ve kamu sektöründe faaliyet gösteren alanlarda yöneticilik, teftiş kurullarında müfettiş / denetçi ve uluslararası alanda dış ilişkiler uzmanı olarak çalışma imkanları bulabilmektedirler.

Kuruluş

KURULUŞ

İstanbul Kültür Üniversitesi,  09.07.1997 tarihinde 4281 sayılı Kanun ile kurulmuştur.  TC İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1999 yılında Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER’ in kurucu dekanlığında faaliyete geçmiştir. Fakültemizin dekanlığını 2004 yılına kadar sürdüren Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER’ den sonra, dekanlık görevine Prof. Dr. Atilla ALTOP atanmış ve 2005-2006 akademik yılına kadar görevine devam etmiştir. 2005-2006 akademik yılında göreve başlayan Prof. Dr. İlhan ULUSAN 2008-2009 akademik yılın sonuna kadar görevine devam etmiştir. 2009-2010 akademik yılında Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK dekan olarak atanmıştır ve halen bu görevi yürütmektedir.

2004-2005 Eğitim Öğretim dönemi itibariyle Fakültemizin dekan yardımcılığı görevini sürdüren Doç. Dr. Cem AKBIYIK’ tan sonra, 2007-2008 akademik yılında dekan yardımcılığı görevine Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK görevlendirilmiştir. 2008-2009 akademik yılında ise Prof. Dr. Durmuş TEZCAN diğer bir dekan yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında Dr. Öğretim Üyesi Ömer KORKMAZ Öğrenci İşlerinden Sorumlu dekan yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Haziran 2014’de Yrd. Doç. Dr. Pınar Çağla KANDIRALIOĞLU CUYLAN, Dr. Öğretim Üyesi Ömer KORKMAZ’dan bu görevi devralarak Öğrenci İşlerinden Sorumlu Dekan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş halen bu görevi yürütmektedir. Daha sonra Kasım 2013’de Akademik Personelden sorumlu dekan yardımcısı olarak Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem YAZICI TIKTIK görevlendirilmiştir. Mart 2016’da  Dr. Öğretim Üyesi Elif ALTINOK ÇALIŞKAN, Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem YAZICI TIKTIK’tan bu görevi devralarak Akademik Personelden sorumlu dekan yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. 02.06.2021 tarihinden itibaren ise Dr.Öğr.Üyesi Tuğçe KARAÇBAN GÜNEŞ Dekan Yardımcılığına görevlendirilmiş ve halen bu görevi yürütmektedir.

 
1999-2000 Eğitim Öğretim Yılında 118 lisans öğrencisi ile eğitim öğretim hayatına başlayan Fakültemiz, 2002-2003 akademik yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2003 yılında, Fakültemiz doktora eğitimi yapacak düzeye gelmiştir. Üniversitemizin Şirinevler yerleşkesindeki binasında,  1228 öğrenci ile öğretime devam edilmektedir. 
Disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk alanında, bilimsel yöntemlerle Ceza Hukuku Bilimlerine ilişkin sorunların çözümüne katkı yapmak; Türkiye'nin yabancı ülkelerle ve özellikle de Avrupa Birliği ülkeleriyle Ceza Hukuku Bilimleri alanında uyumlu bir işbirliği tesis edebilmesine yardımcı olmak ve bu çerçevede öğretiye ve uygulamaya dönük çalışmalar yapmak üzere, 18 Eylül 2008 tarihinde 27001 sayılı Yönetmelik ile Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde kurulan Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER), Hukuk Fakültesi binasında faaliyet göstermektedir. Merkezin müdürlüğünü Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri ÖZTÜRK yürütmektedir. Fakültemiz, Vakıf Üniversiteleri içinde, doktora programı yürütmeye YÖK tarafından yetkili kılınmış ilk Hukuk Fakültesi olma niteliğini taşımaktadır. 2013 yılında  ehukuk.org sitesinin yaptığı araştırma sonuçlarına göre, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi devlet ve hukuk fakültelerinin tümü içinde genel sıralamada ilk 10 içerisinde yer almış yine bu ankete göre, en iyi akademik kadroya sahip vakıf hukuk fakültesi olarak seçilmiş ve bu başarısını bugüne kadar devam ettirmiştir.

Kazanılan Derece

Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, 180 AKTS zorunlu ders ve 60 AKTS seçimlik ders olmak üzere en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Hukuk alanında Lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

Hukuk Fakültesine ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavı ile 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı için belirlenen kontenjan sayısına göre 200 öğrenci alınır. Merkezi Yerleştirmede adaylar Hukuk Fakültesine LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Hukuk Fakültesine yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı için geçerli olan 200 öğrencilik kontenjana göre Hukuk Fakültesi’nin taban ve tavan puanlarına göre başarı puanları aşağıdaki gibidir: 

 
 

Katkı Paylı

% 25 Burslu

% 50 Burslu

%100 Burslu

2018 Taban Puan

307.88652

354.53102

376.87755

403.02391

2018 Tavan Puan

  354.44788

371.72197

392.11686

454.71120

Toplam Kontenjan

140

20

20

20

 

  

 
Ayrıca Hukuk Fakültesine, Meslek Yüksekokullarından mezun olan başarılı  öğrencilere ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile de öğrenci alınmaktadır. Programa Dikey Geçiş yapabilecek öğrencilerin Ön Lisans Mezuniyet Alanları aşağıda belirtilmiştir.  

 

 
 


Çift Anadal - Yandal

Fakültemizde çift anadal uygulaması bulunmaktadır.

Staj

Mesleki stajlar, öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında seçtikleri meslek alanlarına (avukat, hakim veya savcı) göre değişiklik göstermekte ve eğitim – öğretim süresince herhangi bir staj zorunluluğu bulunmamaktadır.Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam AKTS karşılığı 240 kredi) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Uluslararası İşbirliği

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi; ERASMUS Programı çerçevesinde çeşitli yabancı ülke üniversiteleriyle anlaşmalar yapmak suretiyle öğrencilerimizin yurt dışı deneyim kazanmalarını sağlayacak bir ortamı sağlamaktadır. Fakültemizde Erasmus programı ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılarak, uluslararası alanda etkinliklerini sürdürmektedir. 2004 yılında başlayan Erasmus çalışmalarımız sonucunda günümüzde bazı AB üniversitesileri ile işbirliği gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitim kurumları Trier Üniversitesi, Münster Üniversitesi, Brüksel Katolik Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi Hukuk Fakülteleridir. Şu ana kadar sekiz AB üyesi ülke öğrencisine ev sahipliği yapılmıştır. Fakültemizin toplam oniki öğrencisi de anlaşma sağlanan yabancı üniversitelerde bir ya da iki yarıyıl öğrenimlerine devam etmişlerdir. Erasmus Sözleşmesi çerçevesinde aşağıdaki Üniversitesiler ile lisans programı kapsamında öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir.

Erasmus Partner Üniversiteleri:
*Trier Üniversitesi - Almanya
*Saarbrücken Üniversitesi - Almanya
*Aristo Selanik Üniversitesi  - Yunanistan
*Bochum Ruhr Üniversitesi - Almanya
*Westfalische Wilhems Münster Üniversitesi - Almanya
*Leipzig Üniversitesi - Almanya
*Justus-Liebig Giessen Üniversitesi- Almanya
*Viadrina European Üniversitesi- Almanya
*Salzburg Üniversitesi - Avusturya
*Miskolc Üniversitesi - Macaristan

Mezunların İstihdam Profilleri

İKÜ Hukuk Fakültesi mezunları, toplumda çeşitli meslekleri rahatlıkla yürütecek geniş bir bilgi donanımına sahiptirler. Başta hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik, hukuk danışmanlıkları, teknik nitelik taşıyan uğraşların yanında kitle iletişim (medya) sektöründe, bankalar, sigorta şirketleri, özel sektörde ve kamu sektöründe faaliyet gösteren alanlarda yöneticilik, teftiş kurullarında müfettiş / denetçi ve uluslararası alanda dış ilişkiler uzmanı olarak çalışma imkanları bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra Üniversitemiz bünyesindeki Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından duyurulan tarihlerde açılan yüksek lisans ve doktora programlarına gerekli kriterleri sağlayan ve yapılan sınavlarda başarılı olan öğrenciler lisans üstü öğrenimlerine devam edebilmektedirler.

Sunulan Olanaklar

Mecburi hazırlık sınıfı uygulamasına son veren fakültemiz, sadece İngilizce değil, diğer yabancı dillerin de öğrenilmesi için kurslar düzenlemektedir. Örneğin, iki yıldan bu yana, Fakültemizde, Alman ve Avusturyalı öğretmenler tarafından “Almanca Dil Kursları” düzenlenmektedir. Fakültemizin isteğe bağlı yabancı dil öğretme programı zenginleştirilerek sürdürülecektir. Üniversitemiz Hukuk Fakültesi bünyesinde DAAD tarafından görevlendirilen ve Türkçe de bilen Alman DAAD Lektörlerince 2007-2008 akademik yılının başından bu yana, Hukuk Fakültesi öğrencileri için, Alman Hukuku’na Giriş ve Alman Hukuk Dili dersleri verilmektedir. Bu derslerde Alman Hukuk Sistemi, hukuki meseleler ve eğitimi hakkında genel bilgiler; Alman Hukuku’nun terminolojisi ve temel yapıları; hukuki metinlerin anlamı ve yazılması; örnek olaylar üzerinde hukuki çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca asistanlar için düzenlenen Alman Hukuku’na Giriş ve Alman Hukuk Dili derslerinde ise Alman İçtihatları çerçevesinde farklı hukuk alanlarına giriş yapılıp son gelişmeler hakkında incelemelerde bulunulmaktadır. Kursa katılan öğrencilere bazı genel bilgiler verildikten sonra, Almanca hukuk metinler üzerinde çalışılarak hukuk dili ile ilgili alıştırmalar yapılmaktadır.

Almanya ve Avusturya Hukuk Fakülteleri'nden alanlarının en iyileri olarak tanınan öğretim üyeleri; yaz okullarında, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Fakültemizde dersler vermektedirler.

Öğrencilerimiz, Türkiye ve Almanya’nın çeşitli üniversitelerinin seçkin hukuk fakültelerinden gelen öğrencilerin de katıldığı ortak seminerlere ve özellikle de her yılın Eylül ayında İzmir – Çeşme’de düzenlenen Yaz Akademisine katılabilmektedirler. Bu tür toplantılar farklı uluslardan olan kişilerin birbirini anlaması, var olan önyargıların azaltılması veya ortadan kaldırılması ve ülkemizin tanıtılabilmesi bakımından da son derece yararlı olmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Hukuk alanlarında tanınmış değerli öğretim üyelerimiz, öğrencilerin meslek etiği yüksek, bilgi ve becerileri gelişmiş hukukçular olarak yetişmesi için onlara rehberlik etmektedir. Ayrıca, başarılı ve araştırıcı öğrencilerimize çeşitli burslar verilmektedir.

Program Etkinlikleri

 
3-8 Nisan 2004, “Türk-Avusturya Hukuk Haftası: Avrupa Hukuku ve Ulusal Hukuklar Bağlamında Tüketicinin Korunması Hukuku”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 5 Mart – 2 Nisan 2005, “Yeni Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu Toplantılar Dizisi”, Zonguldak, Kahramanmaraş, Sinop, Kütahya, Afyon, Çanakkale 15 Nisan 2005, “Yeni Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 22-27 Mayıs 2005, “Avusturya-Türk Hukuk Haftası”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 17 Haziran 2005, ‘‘Yeni TCK ve CMK’nın Yürürlüğe Girmesi Türkiye’yi Nasıl Etkileyecek?’’, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 2-4 Haziran 2006 “Avrupa Birliği Sürecinde Ceza Hukuku Reformu,Bir Yıllık Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, İKÜ Ataköy Yerleşkesi 21-23 Nisan 2006, “Academia Network Toplantısı”, İKÜ Ataköy Yerleşkesi 4-6 Mayıs 2006, “Dünya Ulusal Sistemlerinde Hukuk Eğitimi: Hukuk Fakülteleri, Adalet Akademileri ve Hukuk Okulları”, İKÜ Ataköy Yerleşkesi 10 Kasım 2006, “Sevr’den, Lozan’a, Lozan’dan Günümüze ATATÜRKÇÜ Dış Politika”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 28 Şubat 2007, “TCK Genel Hükümler”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 29 Mart 2007, “Türk Ceza Kanunu Yaptırım Sistemi ve Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 25 Nisan 2007 ,“Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler”,  İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 30 Nisan- 1 Mayıs 2007, “Borca Aykırılık Halleri ve Tazminat Hukuku”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 28-29 Mayıs 2007, “Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Alanlarında Kamunun Önderliği ve Bireysel Özerklik”, Armada Oteli 30 Mayıs 2007, “3.Ceza Hukuku Forumu- Yuvarlak Masa Toplantısı”, Armada Oteli –İKÜ Şirinevler Yerleşkesi  24 Mayıs 2007, “Ceza Kanunu Özel Hükümler”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 1-3 Haziran 2007, “Ulusal Ceza Günleri Sempozyumu”, Armada Oteli 1-9 Eylül 2007, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Yeni Gelişmeler”, 11. Uluslararası Yaz Akademisi , Çeşme-İzmir 20 – 21 Eylül 2007, “İdari Ceza Hukuku Sempozyumu”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 25 Ekim 2007, “Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 27 Aralık 2007, “Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununun Genel Değerlendirilmesi ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 25 Şubat – 3 Mart 2008, “Karşılaştırmalı Türk-Alman Ceza Muhakemesi Hukuku Kollokyumu”, Giessen – Almanya 11 Nisan 2008, “Savaşlar, Dinler ve Kadın Hakları”, İKU Şirinevler Yerleşkesi 1-3 Haziran 2008, “Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının Sınırları Uluslararası Sempozyumu”, Çınar Otel – Yeşilköy 13-21 Eylül 2008, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Yeni Gelişmeler”, 12. Uluslararası Yaz Akademisi , Çeşme-İzmir Ekim 2008, “Mağdurun Korunması”, Budapeşte - Macaristan 1-2 Kasım 2008 “Kusurluluk ve İspat Hukuku”, Çınar Otel İstanbul 12 Ocak 2009, “Yeni Savcılık Modeli”, Şirinevler Yerleşkesi Ocak 2009, “Yeni CMK ve İnsan Hakları”, Trier - Almanya Şubat 2009, “İfade Özgürlüğü”, , Şirinevler Kampüsü Akıngüç Yerleşkesi 27 Mart 2009, “Kast-Taksir, Şerefe Karşı Suçlar”, Şirinevler Yerleşkesi 1-5 Nisan 2009, “Ceza Muhakemesinde Avukatın Rolü”, Akıngüç Oditoryumu 26-29 Mayıs 2009, Türk Alman Mukayeseli Hukuk Sempozyumu, Giessen - Almanya 30-31 Mayıs 2009, “5.Yılında Yeni Ceza Adaleti Sistemi”, İKÜ CEHAMER 1-2 Haziran 2009, “Güncel Ceza Hukuku Sorunları”, İKU Şirinevler Yerleşkesi  6-13 Eylül 2009, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Yeni Gelişmeler”, 13. Uluslararası Yaz Akademisi, Çeşme-İzmir 26 – 31 Ekim 2009, “Belçika Danıştayının AİHS’in Siyasi ve Dini Eğilimini Gösteren Dış İşaretler Alanındaki İçtihadı”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi CEHAMER Toplantı Salonu 26 – 31 Ekim 2009, “Avrupa Birliğine Aday ya da Üye Bir Ülke Konusunda Belçika’da Irtica ve Ek Koruma Prosedürü Açısından AİHS’nin 3. Maddesinin Uygulama Alanı”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi CEHAMER Toplantı Salonu 26 – 31 Ekim 2009, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6.Maddesinde Ön Görülen Yargı Bağımsızlığı Çerçevesinde Yargıç Bağımsızlığının Anlamı ve Bu Konuda Belçika Anayasası’nın Ön Gördüğü İlginç Düzenleme”, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5 – 8 Nisan 2010, “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Borçlar Kanunu Tasarısının Haksız Fiile İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırılması”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 14 – 17 Nisan 2010, Türk – Avusturya Haftası "Reformen im österreichischen und im türkischen Recht", Viyana Üniversitesi 19-21 Nisan 2010, “Almanya, Hindistan ve Türkiye’de Çocuk ve Hukuk”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 26-27 Nisan 2010, “Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi”, İKU Ataköy Yerleşkesi 6 Mayıs 2010, “Türk Hukuku’nda Cumhuriyet Başsavcılığının İşlevi”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi CEHAMER Toplantı Salonu 26 Mayis – 03 Haziran 2010, “Dünya’da ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 11 – 24 Eylül 2010, “Avrupa İnsan hakları Mahkemesinin Yeni İçtihatları Işığında Türk ve Alman Hukuku’nda Yeni Gelişmeler”, 14. Uluslararası Yaz Akademisi, Çeşme-İzmir 12 Ekim 2010, “Die neuer Regelungen in der Insolvenz Ordnung im Vergleich mit der Konkurs Ordnung”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 8 – 9 Kasım 2010, “Alman Hukukunda İlamsız Takip ve Hakim Bağımsızlığı”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 9 Aralık 2010, “Yeni Bir Anayasa İçin Hükümet Sistemi Tartışmaları”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi 9-11 Aralık 2010, Kriminolojide Araştırma Yöntemleri Semineri, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi CEHAMER Toplantı Salonu 1 Nisan 2011, “Türk-Alman Ekonomi İlişkileri Alanında Yeni İnisiyatifler”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi CEHAMER Toplantı Salonu 19 – 20 Nisan 2011, “2. Çocuk ve Hukuk Kollokyumu”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi CEHAMER Toplantı Salonu, İKÜ Ataköy Yerleşkesi 11-14 Mayıs 2011, “Uluslararası Anayasa Kongresi”, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Cemal Birsel Konferans Salonu - İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi 31 Mayıs-1 Haziran 2011, “6. Yılında Yeni Ceza Adaleti Sisteminde Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Soruşturma Evresi ve Koruma Tedbirleri”, İKÜ Şirinevler Yerleşkesi CEHAMER Toplantı Salonu 3 Eylül – 18 Eylül 2011, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yeni İçtihatları Işığında Türk Alman Hukukunda Yeni Gelişmeler”, 15. Uluslararası Yaz Akademisi, Çeşme-İzmir
 

İletişim Bilgileri

E-5 Karayolu üzeri, Eski Londra Asfaltı, Bahçelievler Yerleşkesi, 34191
Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: 0 212 498 45 00
Fax:  0 212 551 93 06
E-mail: hukuk.dekan@iku.edu.tr
Web: http://www.iku.edu.tr/TR/1890-2-0-1-598-1/Hukuk-Fakultesi