Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Çevre Tasarımı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Çevre Tasarımı Programı Ana Sayfası

Çevre Tasarımı

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programında, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri gibi fiziksel planlama alanlarında lisans düzeyinde eğitim almış olan mezunların, iç mekan düzenleme, mobilya tasarımı gibi konularda çevresel ve kültürel bağlamda verilen eğitim ile deneyim kazanmaları  amaçlanmaktadır.
 
Yeterli teknik ve estetik çözümler üretebilen, gerekli mesleki bilgilerle donatılmış, kaliteyi ön planda tutan, tasarım ve uygulamada dünya standartlarında bir eğitim vermeyi amaç edinen, güncel teknolojileri kullanabilen, özgüvene sahip iç mimarlar yetiştirmeyi amaçlayan,  yeni gelişmelere açık ve dünya ile bütünleşen,  bir yüksek lisans eğitim sistemi hedeflenmektedir.


Kuruluş

2002-2003 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı  Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı özgün, yaratıcı düşünceye sahip, özgüvenli bireyler yetiştirmek, bilimsel ölçütlere mutlak uyum, evrensellik, saydamlık, titizlik, özgün düşünce ile çözüme odaklılık, paylaşımcılık, işbirliğini özendirmek, disiplinler arası programlar geliştirmek, temel değerleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Kazanılan Derece

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, Çevre Tasarımı  Yüksek Lisans Programı yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayan, en az 120 AKTS 'ye sahip  öğrencilere Çevre Tasarımı alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Programın öğretim dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx

Lisansüstü Programlara Kabul 
 
Basvuru Kosulları
MADDE 4 — Lisansüstü programlara basvuru kosulları sunlardır:
a) Yükseklisans programına basvurabilmek için adayların; her program için özel olarak
belirlenmis lisans programlarına iliskin bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'den basvurdugu programın puan türünde belli programlar için ilan edilen özel kosullar dısında en az 55 standart puan almıs olmaları ve daha önce disiplin suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilisiklerinin kesilmemis olması gerekir. Lisans programına kayıtlı ögrenciler, lisans derecesi almak için gerekli olan ders yüküne ek olmaması ve zorunlu olan kredi hesabında yer almaması kaydıyla lisans ögrenimlerinin son yılında, Senato kararı ile bir yüksek lisans programına kaydolarak en fazla üç ders alabilir ve basarılı olmaları durumunda bu dersleri
yüksek lisans ders yüküne saydırabilirler.

 

Çift Anadal - YandalStajÖlçme ve Değerlendirme

userfiles/file/fen%20bilimleri/Lisans%C3%BCst%C3%BCY%C3%B6netmeli%C4%9Fi_-_27915%5B1%5D.doc

 Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun;

-Yüksek lisansta en az B- (2,70) 

Değerlendirmede, İKU Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğret,m ve Sınav Yönetmeliği'nin 13. maddesinde düzenlenmiş olan not sistemi uygulanır. Bu şartları gerçekleştirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa Yaz Öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanın onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.

***Başarı notu rakamla 4'lik sistemde, aynı zamanda harf olarak ifade edilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

userfiles/file/fen%20bilimleri/Lisans%C3%BCst%C3%BCY%C3%B6netmeli%C4%9Fi_-_27915%5B1%5D.doc

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı  (Tezli) 'nda Tez çalışmasına başlayabilmek için 30 AKTS'lik seçmeli ders ve zorunlu dersleri en az 2.70 not ortalaması ile tamamlamak gerekmektedir
 
Süre
Madde 25 — a) Tezli yükseklisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak 21 inci maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile üç yarıyıla indirilebilir.
b)Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ve 2.70 genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin, ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.
c)Tez çalışması sırasında tez raporlarından, üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.
d)Kredili dersleri ile seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanı ve ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

 

Uluslararası İşbirliği

Mesleki alan  ile ilgili olarak; Uluslararası İç Mimarlık Birliği (International Interior Design Association - IIDA) , İç Mimarlık Eğitimcileri Birliği (The Interior Design Educators Council –IDEC )  ile ilişkiler oluşturulmuştur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Yeterli teknik ve estetik çözümler üretebilen, gerekli mesleki bilgilerle donatılmış, kaliteyi ön planda tutan, tasarım ve uygulamada dünya standartlarında bir eğitim vermeyi amaç edinen, güncel teknolojileri kullanabilen, özgüvene sahip iç mimarlar yetiştirmeyi amaçlayan, yeni gelişmelere açık ve dünya ile bütünleşen, bir yüksek lisans eğitim sistemi hedeflenmektedir.
 
Programımız ilgili konularda lisans derecesi olan yeni mezunlara veya ilgili sektör çalışanlarına, uzmanlık kazanma, araştırma yapma, kariyer geliştirme ve en önemlisi çağı yakalama fırsatı vermektedir. Kuramsal derslerin yanı sıra, atölye çalışmalarında bilgi aktarımları sağlanmakta, beceriler geliştirilmekte, seminer ve ortak çalışmalarla program zenginleştirilmektedir.


Üst Derece Programlara Geçiş

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı'nın, 17 Haziran 2011 tarihli  Karar Tutanağı'nda belirtildiği üzere, Anabilim Dalı tarafından önerilen İç Mimarlık Yüksek Lisans Programına ilişkin kararlar aşağıda yer almaktadır:

-İç Mimarlık Yüksek Lisans Programına,  Lisansı
 
  * Mimarlık,
  * İç Mimarlık,
  * Peyzaj Mimarlığı,
  * Endüstri Ürünleri Tasarımı,
  * Şehir ve Bölge Planlama
 
bölümleri mezunları başvurabilirler (Lisanüstü Programa başvuru koşullarını yerine getirmek kaydıyla ).
 
-Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin yukarıda ifade edilen bölümlerinin dışında, hangi bölümlerinden öğrenci alınabileceği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı'nın ilgili Enstitü'ye yapacağı teklif ve önerisine göre kararlaştırılacaktır. Güzel Sanatlar Fakültelerinin farklı bölümlerinden mezun olan öğrenciler için 1 yıllık "Yüksek Lisans Hazırlık Programı" uygulanması öngörülmektedir. Öğrencinin Yüksek Lisans Programına başlayabilmesi için Hazırlık  Programını en az 2.00 GNO ile tamamlaması gerekmektedir. Buna göre; öğrencinin tamamlayacağı "İç Mimarlık Yüksek Lisans Hazırlık Programı" aşağıdaki gibidir.
 
1. YARIYIL HAZIRLIK DERS PROGRAMI
T
U
L
AKTS
IÇM 1001
Temel Tasarım I
2
2
0
5
IÇM 1021
Mimari Anlatım
2
4
0
5
IÇM 0311
İç Mimarlık Proje III
2
6
0
9
IÇM 1031
Mimarlık Kavramları
2
0
0
4
IÇM 3004
Yapı ve Tesisat
2
0
0
3
IÇM 3031
Mimarlık ve Sanat Tarihi II
2
0
0
2
IÇM 3001
Bilgisayar Destekli Tasarım
2
2
0
4
IÇM 3021
Yapı Bilgisi ve Malzeme I
2
4
0
5
TOPLAM
16
18
0
37
 
2. YARIYIL HAZIRLIK  DERS PROGRAMI
T
U
L
AKTS
IÇM 2001
Temel Tasarım II
2
2
0
5
IÇM 2003
Perspektif
2
0
0
3
IÇM 0412
İç Mimarlık Proje IV
2
6
0
9
IÇM 4032
Mimarlık ve Sanat Tarihi III
2
0
0
2
IÇM 4042
Yapı Bilgisi ve Malzeme II
2
4
0
5
IÇM 4002
Mimari Simulasyon
2
2
0
4
IÇM 6002
Restorasyon
2
0
0
3
IÇM 8002
Meslek Uygulama Bilgisi
2
2
0
4
 
Seçimlik Alan Dışı Ders (SAD)
2
0
0
2
TOPLAM
18
16
0
37
 
-İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan adaylar, Üniversitelerin ilgili  Programlarının başvuru koşullarına göre
Doktora Programına girebilirler.


Sunulan Olanaklar

İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesinde,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalına ait 7 adet tasarım stüdyosu, altı adet derslik, üç adet farklı amaçlarla kurulmuş atölye (maket, seramik,  temel sanat), bilgisayar laboratuvarı ve aydınlatma laboratuvarı bulunmaktadır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı'nda  ders veren öğretim elemanları mimar,içmimar ve endüstri ürünleri tasarımcısıdır. Bölümümüzdeki akademik kadro, 3 Profesör, 3 Doçent, 3 Yardımcı Doçent  Öğretim Üyesi ile 3 Doktoralı Öğretim Görevlisinden oluşmaktadır.

 

Program Etkinlikleri

iç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı,  her dönem, Proje dersleri kapsamında yürüttükleri çalışmaları,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri ile beraber "Öğrenci Sergisi" ana teması ile üniversitemizde sergilemektedir.

Bölümümüz ulusal/uluslararası platformlarda temsil edilmektedir. Öğretim elemanlarımız  ülkemizde açılan Mimari Proje Yarışmalarına katılmakta ve aldıkları derecelerle üniversitemizi mimari camiada, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmektedirler. Yürütülen bilimsel araştırmalar ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmakta, dergilerde yayınlanmaktdır.

İletişim Bilgileri

 
 
Anabilim Dalı Başkanı          
Prof. Dr. Gülay Usta
E-Posta  
g.usta@iku.edu.tr
Tel 
(0212) 498 41 89
Faks  
(0212) 661 85 36
Yüksek Lisans Koordinatörü 
 Doç. Dr.Rana Kutlu 
E-Posta  
r.kutlu@iku.edu.tr
Tel 
(0212) 498 41 17
Faks  
(0212) 661 85 36