Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İç Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İç Mimarlık Programı Ana Sayfası

İç Mimarlık

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programında, Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri gibi fiziksel planlama alanlarında lisans düzeyinde eğitim almış olan mezunların, iç mekan düzenleme, mobilya tasarımı gibi konularda çevresel ve kültürel bağlamda verilen eğitim ile deneyim kazanmaları  amaçlanmaktadır.

Yeterli teknik ve estetik çözümler üretebilen, gerekli mesleki bilgilerle donatılmış, kaliteyi ön planda tutan, tasarım ve uygulamada dünya standartlarında bir eğitim vermeyi amaç edinen, güncel teknolojileri kullanabilen, özgüvene sahip iç mimarlar yetiştirmeyi amaçlayan,  yeni gelişmelere açık ve dünya ile bütünleşen,  bir yüksek lisans eğitim sistemi hedeflenmektedir.
Program mezunlarının aşağıdaki niteliklere sahip olması beklenmektedir.

- Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi , yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.

- Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.

- Alanında akademik veya uygulama ortamlarında çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve sorumluluk üstlenir, disiplinlerarası etkileşimi kavrar.

- Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.

- Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.

- Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.

- Üretime yön verebilecek sanat, estetik ve uygulama bilgisine sahiptir.

- Proje /Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.

- Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.

- Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.

- Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.

- Alanında ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilke ve standartlarını benimseyen çok boyutlu bakış açısına sahiptir.

- Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.

 

 

Kuruluş

 

2002-2003 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Lisansüstü eğitim Enstitüsüne bağlı  İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı aşağıda belirtilen temel değerler doğrultusunda yapılmaktadır.
Özgün, yaratıcı düşünceye sahip, özgüvenli bireyler yetiştirmek Bilimsel ölçütlere mutlak uyum Evrensellik Saydamlık, titizlik Özgün düşünce ile çözüme odaklılık Paylaşımcılık İşbirliğini özendirmek Disiplinler arası programlar geliştirmek
 
 


Kazanılan Derece

İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayan, en az 120 AKTS 'ye sahip  öğrencilere İç Mimarlık alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Programın öğretim dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

 

Yerleşme Şartları

www.mevzuat.gov.tr/mevzuat

Lisansüstü Programlara Kabul 

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvuru koşulları şunlardır:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları veya lisans eğitiminin son yıl/yarıyılında olmaları, başvurduğu programın puan türünden en az 55 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Ancak, konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz. Lisans programına kayıtlı öğrenciler, lisans derecesi almak için gerekli olan ders yüküne ek olmaması ve zorunlu olan kredi hesabında yer almaması kaydıyla lisans öğrenimlerinin son yılında, anabilim/anasanat dalının önerisi ve Senato kararı ile bir yüksek lisans programına kaydolarak en fazla üç ders alabilir ve başarılı olmaları durumunda bu dersleri yüksek lisans ders yüküne saydırabilirler. 


 

Çift Anadal - YandalStajÖlçme ve Değerlendirme

 Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun;

-Yüksek lisansta en az B- (2,70) 

Değerlendirmede, İKU Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 13. maddesinde düzenlenmiş olan not sistemi uygulanır. Bu şartları gerçekleştirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa Yaz Öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanın onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.

***Başarı notu rakamla 4'lik sistemde, aynı zamanda harf olarak ifade edilmektedir.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39351&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5

Mezuniyet Koşulları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı  (Tezli) 'nda Tez çalışmasına başlayabilmek için 48 AKTS'lik seçmeli ders ve 12 AKTS'lik zorunlu dersleri en az 2.70 not ortalaması ile tamamlamak gerekmektedir

 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39351&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5

 MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler üçüncü yarıyıl bitiminden sonra dördüncü yarıyıl içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tez savunmasına girebilir.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

 

 

Uluslararası İşbirliği

Mesleki alan  ile ilgili olarak; Uluslararası İç Mimarlık Birliği (International Interior Design Association - IIDA) , İç Mimarlık Eğitimcileri Birliği (The Interior Design Educators Council –IDEC )  ile ilişkiler oluşturulmuştur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Yeterli teknik ve estetik çözümler üretebilen, gerekli mesleki bilgilerle donatılmış, kaliteyi ön planda tutan, tasarım ve uygulamada dünya standartlarında bir eğitim vermeyi amaç edinen, güncel teknolojileri kullanabilen, özgüvene sahip iç mimarlar yetiştirmeyi amaçlayan, yeni gelişmelere açık ve dünya ile bütünleşen, bir yüksek lisans eğitim sistemi hedeflenmektedir.
 
Programımız ilgili konularda lisans derecesi olan yeni mezunlara veya ilgili sektör çalışanlarına, uzmanlık kazanma, araştırma yapma, kariyer geliştirme ve en önemlisi çağı yakalama fırsatı vermektedir. Kuramsal derslerin yanı sıra, atölye çalışmalarında bilgi aktarımları sağlanmakta, beceriler geliştirilmekte, seminer ve ortak çalışmalarla program zenginleştirilmektedir.


Üst Derece Programlara Geçiş

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı'nın, 17 Haziran 2011 tarihli  Karar Tutanağı'nda belirtildiği üzere, Anabilim Dalı tarafından önerilen İç Mimarlık Yüksek Lisans Programına ilişkin kararlar aşağıda yer almaktadır:

 -İç Mimarlık Yüksek Lisans Programına, aşağıdaki bölümlerin mezunları başvurabilirler (Lisanüstü Programa başvuru koşullarını yerine getirmek kaydıyla ).

  * Mimarlık,

  * İç Mimarlık,

  * Peyzaj Mimarlığı,

  * Endüstri Ürünleri Tasarımı,

  * Şehir ve Bölge Planlama

 

 

-Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin yukarıda ifade edilen bölümlerinin dışında, hangi bölümlerinden öğrenci alınabileceği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı'nın ilgili Enstitü'ye yapacağı teklif ve önerisine göre kararlaştırılacaktır. Güzel Sanatlar Fakültelerinin farklı bölümlerinden mezun olan öğrenciler için 1 yıllık "Yüksek Lisans Hazırlık Programı" uygulanması öngörülmektedir. Öğrencinin Yüksek Lisans Programına başlayabilmesi için Hazırlık  Programını en az 2.00 GNO ile tamamlaması gerekmektedir. Buna göre; öğrencinin tamamlayacağı "İç Mimarlık Yüksek Lisans Hazırlık Programı" aşağıdaki gibidir.

 

  

1. YARIYIL HAZIRLIK DERS PROGRAMI

T

U

L

AKTS

IÇM 1002

Temel Tasarım

2

2

0

5

IÇM 1011

Mimari Anlatım Teknikleri I

2

2

0

6

IÇM 0311

İç Mimarlık Proje III

2

6

0

9

IÇM 1033

İç Mimarlığa Giriş

2

0

0

3

IÇM 3031

Mimarlık ve Sanat Tarihi II

2

0

0

2

IÇM 3025

Bilgisayar Destekli Tasarım

1

2

0

5

IÇM 3042

Yapı Bilgisi ve Malzeme I

2

4

0

6

 

Seçimlik Alan Dışı Ders (SAD)

3

0

0

4

TOPLAM

16

16

0

40

 

2. YARIYIL HAZIRLIK  DERS PROGRAMI

T

U

L

AKTS

IÇM 2012

Mimari Anlatım Teknikleri II

2

2

0

6

IÇM 2003

Perspektif

3

0

0

4

IÇM 0412

İç Mimarlık Proje IV

2

6

0

9

IÇM 4032

Mimarlık ve Sanat Tarihi III

2

0

0

2

IÇM 4043

Yapı Bilgisi ve Malzeme II

2

4

0

6

IÇM 4026

Mimari Simülasyon

1

2

0

4

IÇM 4044

Yapı ve Tesisat

1

2

0

3

IÇM 6052

Restorasyon

2

0

0

2

IÇM 8035

Meslek Uygulama Bilgisi

2

0

0

3

TOPLAM

17

16

0

39

 

-İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İç Mimarlık Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan adaylar, Üniversitelerin ilgili  Programlarının başvuru koşullarına göre Doktora Programına girebilirler.

Sunulan Olanaklar

 İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesinde,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalına ait 7 adet tasarım stüdyosu, altı adet derslik, üç adet farklı amaçlarla kurulmuş atölye (maket, seramik,  temel sanat), bilgisayar laboratuvarı ve aydınlatma laboratuvarı bulunmaktadır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı'nda  ders veren öğretim elemanları mimar,içmimar ve endüstri ürünleri tasarımcısıdır. Bölümümüzdeki akademik kadro, 2 Profesör, 2 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi ile 2 Doktoralı Öğretim Görevlisinden oluşmaktadır. 

 

AKADEMİK KADRO
İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI ANABİLİM DALI 
Prof. Dr. Rana Kutlu
Prof. Dr. Gülay Usta
Doç. Dr.  Armağan Seçil Melikoğlu Eke
Doç. Dr. Derya Adıgüzel Özbek
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Erçetin
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Şan Özbilen
Dr. Öğr. Üyesi  Aliye Rahşan Karabetça
Dr. Öğr. Üyesi Elif Altın
Dr. Handan Güzelci*
Dr. Vehbi Tosun*
 
 * Bölüm Dışı Görevlendirme


Program Etkinlikleri

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı,  her dönem, Proje dersleri kapsamında yürüttükleri çalışmaları,  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri ile beraber "Öğrenci Sergisi" ana teması ile üniversitemizde sergilemektedir.

Bölümümüz ulusal/uluslararası platformlarda temsil edilmektedir. Öğretim elemanlarımız  ülkemizde açılan Mimari Proje Yarışmalarına katılmakta ve aldıkları derecelerle üniversitemizi mimari camiada, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmektedirler. Yürütülen bilimsel araştırmalar ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmakta, dergilerde yayınlanmaktdır.

 

İletişim Bilgileri

Anabilim Dalı Başkanı          
Prof. Dr. Rana Kutlu
E-Posta  
r.kutlu@iku.edu.tr
Tel 
(0212) 498 41 17
Yüksek Lisans Koordinatörü 
Öğr. Gör. Meltem Çetinel
E-Posta  
m.cetinel@iku.edu.tr
Tel 
(0212) 498 40 67