Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Mimari Tasarım (Tezli)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimari Tasarım (Tezli) Programı Ana Sayfası

Mimari Tasarım (Tezli)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

 

Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı çağdaş dünyanın karmaşık yapısı içinde, çevre ve mimarlık üzerine derinlemesine ve analitik düşünen bireyler ve mimarlar yetiştirmektir. Mimarlık kuram ve tasarım bilgisinin interdisipliner çalışmalar ile ilişkisini kurarak eleştirel ve özgün üretimler ortaya koyabilmek, teori ve pratik arasındaki ilişkinin kurulmasına katkıda bulunarak, doğal-yapılı ve sosyal çevreye ilişkin nitel-nicel araştırmalar yaparak sorunlara yönelik bilgi üretmek, programın temel amaçları arasındadır. Bunları yaparken mimarlık-kent-ekonomi-politika-toplumsal hayat-kültürel yaşam-teknoloji-bilim ve sanat alanlarındaki çalışmalardan yararlanarak çok yönlü düşünen, derinlemesine araştıran ve bilimsel üretimler yapabilen bir meslek formasyonunun kazandırılması hedeflenmektedir.

Kuruluş

- İKÜ Mimarlık Anabilim dalı Mimarlık yüksek lisans programı olarak 2001-2002 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

 - 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren Mimarlık Anabilim dalı çeşitli programlara ayrılmış, Mimari Tasarım programı da bu çerçevede faaliyete geçmiştir.

- 2010-2011 döneminde yapılan program yenileme çalışmaları sonuçlandırılmış olup, 2011-2012 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren yeni program uygulanmaya başlayacaktır. 

Kazanılan Derece

Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere  Mimari Tasarım (Tezli) Yüksek Lisans Programından mezun olduğuna dair diploma verilir.

Öğretim Dili

Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programının eğitim dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek lisans Programlarına başvuru yapabilmek için; bir lisans derecesine sahip olmak ve (ALES) Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan en az 55.00 Sayısal puan almak gerekmektedir. 

Programa girişte, Bilim Sınavı, İngilizce Seviye Belirleme Sınavı ve Mülakat yapılır. ALES %50, Yabancı Dil Sınavı %10, Lisans Genel Not Ortalaması %20 ve Mülakat+Bilim Sınavı %20 olarak değerlendirilir.

* Başvuru sırasında, en geç beş yıl önceki tarihli ALES sonuç belgesi, diploma, transkript, (erkek öğrenciler için) askerlik durum belgesi ile nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf ile kayıt harcı makbuzu alınır. Kesin kayıt sırasında bu belgelerin fotokopileri yerine asılları ve öğrenci katkı payı makbuzu istenir.

* Programa başvuru tarihleri üniversite tarafından ilan edilir.

Çift Anadal - Yandal

 

 Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programında Çift Anadal ve Yandal Programları yer almamaktadır.

Staj

 

Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programında staj yer almamaktadır.

 

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Anabilim dalı Mimari Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için, programda mevcut olan (toplam 120 *AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.70 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

 

*Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir UKS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur (İKÜ Lisansüstü Yönetmeliği/5-26).

 

Uluslararası İşbirliği

Avrupa Birliği’ne üye ve üyelik sürecinde olan ülkelerin ortak modernizasyon ve uyumunun sağlanması için öngörülen Erasmus Programı, öğrencilerin yurtdışında eğitim görmelerine ve staj yapmalarına destek olmanın yanısıra, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir oluşumdur. Türkiye’deki yüksek öğrenim düzeyindeki öğrenciler, Avrupa’nın diğer ülkelerinde olduğu gibi öğrenim hayatları boyunca hibeli olarak bir defa, hibesiz olarak ise birden fazla defa, öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanabilirler.

Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek lisans Programlarının, Avrupa’nın 22 seçkin üniversitesi ile Erasmus anlaşması bulunmaktadır.

 Stuttgard University (Germany)

 Hochschule Ostwestfalen- Lippe (Germany)

 Unversiteit Hasselt (Belgium)

 KU Leuven (Belgium)

 University of Architecture, Civil Engineering, Geodesy (Bulgaria)

 Ostrava Technical University (Czech Republic)

 Aarhus School of Architecture (Denmark)-PhD

 University of Oulu (Finland)

 ENSA Marseille (France)

 University of Pecs (Hungary)

 Amsterdam Academy of Architecture (Netherlands)

 Ramon Llull University (Spain)

 University of Sevilla (Spain)

 Malmö University (Sweden)

 Politecnico di Bari (Italy)

 University of Napoli (Italy)

 University of Roma Tre (Italy)

 Politecnico di Milano (Italy)

 University of Ecology-Management (Poland)

 University of Applied Sciences in Nysa (Poland)

 University of Cluj Napoca (Romania)

 University of Zilina (Slovakya)


Erasmus Öğrenim Hareketliliği için başvurmak isteyen yüksek lisans öğrencilerimiz, üniversitemizce düzenlenen yabancı dil sınavından aldıkları not ile GNO’ya (Genel Not Ortalaması) göre belirlenen Erasmus Notu'na ve tercih sıralamalarına göre belirlenmektedirler.

Erasmus Öğretim Üyesi Hareketliliği çerçevesinde, partner okulların öğretim üyeleri konularıyla ilgili ders ve konferanslar verip temaslarda bulunmak üzere bölümümüze gelmekte, aynı şekilde kurumumuzdan öğretim üyelerimiz, partner okullarda ders verip incelemelerde bulunmaktadırlar. Bu sayede, mimarlık programlarımızın içeriği önemli ölçüde zenginleşmektedir.

Erasmus Kapsamında Gerçekleştirilen Ortak Eğitim Çalışmaları sayesinde, daha geniş bir öğrenci kitlesinin yararlanabileceği şekilde, ortaklığımız olan okullarla çeşitli ders, laboratuvar ve atölye çalışmaları paralel ve koordineli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışında pek çok atölye çalışması ve ortak ders gerçekleştirilmektedir.

 

Erasmus işbirlikleri, öğrenci ve öğretim üyelerimizle birlikte mimarlık yüksek lisans programlarımızı uluslararası boyuta taşıyan ayrılmaz bir parça olarak düşünülmekte ve tüm öğrencilerimizin yararlanabileceği bir olanak olması hedeflenmektedir.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız inşaat sektöründe çeşitli büro ve firmalarda çalışmaktadır.
 

Üst Derece Programlara Geçiş

Mimarlık Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan bir öğrenci, Mimarlık Ana Bilim dalının ve diğer birçok ana bilim dalının doktora programlarına başvuru hakkı kazanır. ALES, YDS ve dengi, bilim sınavı ve mülakat sonuçları başarılı bulunan öğrenci doktora eğitimine kabul edilme şansını elde eder.

Sunulan Olanaklar

Mimarlık Anabilim dalının yararlanabileceği malzeme arşivi, bilgisayar laboratuvarı, ve malzeme-beton laboratuvarı bulunmaktadır.

Mimarlık Anabilim dalında, 2021/2022 eğitim öğretim yılında, tam zamanlı olarak 6 profesör, 4 doçent, 8 dr. öğr. üyesi görev almaktadır.
 

Program Etkinlikleri

 Mimarlık ABD Akademik Yayınlar
  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Ulusal hakemli dergide yayınlanan makaleler Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Kitaplar ve/veya kitaplarda bölümler Diğer Yayınlar Sergi/ Çalıştay Toplam Ödüller
2014 7 15 6 6 3 6 - 45 2
2015 6 28 4 8 8 6 - 63 3
2016 16 8 6 9 7 10 7 65 2
2017 9 17 7 4 10 5 13 66 1
2018 6 7 2 3 2 - 3 23 -
2019 6 10 6 10 2 2 - 36 -
2020 11 7 6 4 8 7 - 43 -

 

İletişim Bilgileri

Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı
İstanbul Kültür Üniversitesi
Ataköy Kampüsü
34156 Bakırköy- İstanbul
Tel: +90 212 4984205
e-posta: e.hasgul@iku.edu.tr