Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı Ana Sayfası

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

 Farklı disiplinlerde veya moleküler biyoloji ve genetik alanında lisans öğrenimlerini tamamlayan kişileri, çok disiplinli bir anlayışla programın hedeflediği problemler hakkında çözüm üretebilecek, bağımsız araştırma yapabilecek bilgi ve beceri ile donatılmış uzmanlar olarak yetiştirmektir.

Kuruluş

 İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanunla kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kuruluş şeması içerisinde yer almaktadır. Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 5 Şubat 1998 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 10 Haziran 2005 yılında 25841 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilerek işleyişe konulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsünün kapsamındaki 13 daldan biri olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Yüksek Lisans Programı 29.06.2011 tarih ve 027319 sayılı Resmi yazı ile 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında açılmış, öğrenci alarak Eğitim ve Öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

En az 3 yarıyıl süren öğretim programı kapsamında 120 AKTS kredisi ders yükü ve tez sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilere Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

 Programın öğretim dili Türkçe'dir.

Çalışma Şekli

 Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

 
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; bir lisans programını başarı ile tamamlamış olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'den sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmaları ve daha önce disiplin suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 6. maddesi gereğince, ön başvuruları kabul edilen adayların başarı sıralamasında uygulanacak yöntem aşağıdaki şekildedir:

1. ALES Puanı %50 
2. Mülakat %20 
3. Yabancı Dil Sınavı %15 
4. Lisans Mezuniyet Derecesi %15

Adayların kesin kayıt hakkını elde edebilmeleri için toplamda 100 üzerinden en az 65 almaları gereklidir.

Başvuru Koşullarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.iku.edu.tr/5/30990/basvuru-kosullari.html
 


Çift Anadal - Yandal

  Çift anadal ve yandal olanakları yer almamaktadır.

Staj

Zorunlu staj programı bulunmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Istanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı Ölçme ve Değerlendirme Kritetleri Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğütarafındanresmi gazetede ilan edildiği şekilde uygulanmaktadır. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161226-4.htm 29.12.2016). 

MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl

sonu başarı notunun;

a) Yüksek lisansta en az (B-),

b) Doktora ve sanatta yeterlikte ise en az (B),

olması gerekir. Bilimsel hazırlık derslerinde almış oldukları program için geçerli olan başarı notu uygulanır.

(2) Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim elemanı tarafından

Notlar Katsayı

A

4,0

A-

3,7

B+

3,3

B

3,0

B-

2,7

C+

2,3

C

2,0

C-

1,7

D+

1,3

D

1,0

D-

0,7

F

0,0

 

başarı notu olarak verilir:

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Y: Yeterli

Z: Yetersiz

P: Ders devam ediyor

T: Transfer

(3) Kredi sağlamayan dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye (Y), başarısız öğrenciye (Z) notu verilir.

(4) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili

mevzuat uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere (T) notu verilir. Ancak öğrencilerin, diledikleri takdirde, (T) notu

aldıkları derslerini kredisiz olarak tekrarlama hakları saklıdır.

(5) Bu şartları gerçekleştiremeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(6) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlayabilir veya açılırsa yaz öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci,seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.www.iku.edu.tr/upp/1970/files/Fen-Bilimleri/%C4%B0K%C3%9C_Y%C3%B6netmelik(Aral%C4%B1k2016)(1).pdf

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.70 ağırlıklı genel not ortalaması elde etmek gerekir.

Uluslararası İşbirliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı ile Greenwich Üniversitesi (İngiltere), La Sapienza Üniversitesi (İtalya) ve Trier Üniversitesi (Almanya) ile 2008 yılında başlatılan ERASMUS programı kapsamında işbirliği yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri

 Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler çeşitli üniversite ve araştırma enstitülerinde uzman, araştırma geliştirme sorumlusu, ürün sorumlusu gibi kadrolarda yer alabildikleri gibi akademik süreçte doktora eğitimlerine devam edebilirler.  

Üst Derece Programlara Geçiş

 Moleküler Biyoloji ve Genetik Programında Yüksek Lisans yapan öğrenciler uzmanlıkları doğrultusunda çeşitli alanlarda Doktora Programına geçiş yapabilecektir.

Sunulan Olanaklar

Programda iki Profesör, dört  Doçent, bir Yard. Doç. Dr. yanında doktora ve yüksek lisans düzeyinde toplam altı öğretim elemanı görev yapmaktadır.

MBG Lab. I (öğrenci lab. I): 68 m²

 

· Diseksiyon mikroskobu

16 adet

· Bakteriyolojik etüv

1 adet

· Öğrenci mikroskobu

30 adet

MBG Lab. II (öğrenci lab. II): 68 m²

 

· Manyetik karıştırıcı

2 adet

· pH metre

1 adet

· Çalkalamalı su banyosu

1 adet

· Buzdolabı

1 adet

· Jel görüntüleyici

1adet

· Gradient PCR

1 adet

· Soğutmalı masa üstü santrifüj

1 adet

· Pipet seti

20 set

· Dikey akışlı güvenlik kabini

1 adet

· Tartı

1 adet

· Hassas terazi

1 adet

· Kuru ısıtıcı/soğutucu

1 adet

· Sallayıcılı inkübatör

1 adet

· Etüv

2 adet

· Masa üstü mini santrifüj

5 adet

MBG Lab. III: (araştırma lab.): 176.4 m²

 

· HPLC

1 adet

· Fluorometre

1 adet

· Görüntüleme cihazı (transilüminatör)

1 adet

· Mikropipet seti

15 adet

· Kar-buz makinası

1 adet

· Spektrofotometre

1 adet

· Masa üstü santrifüj

1 adet

· Masa üstü soğutmalı santrifüj

1 adet

· Mini santrifüj

1 adet

· pH metre

1 adet

· Gradient PCR

2 adet

· Real-Time PCR aparatı

1 adet

· -20 C derin dondurucu

2 adet

· -80 C derin dondurucu

1 adet

· Manyetik karıştırıcı

2 adet

· Buzdolabı

1 adet

· Çeker ocak

1 adet

· Su banyosu

1 adet

· Sallamalı inkübator

2 adet

· Tüp karıştırıcı

2 adet

· Kuru ısıtıcı-soğutucu

2 adet

· Kuru sallamalı ısıtıcı-soğutucu

1 adet

· Ultrasonik parçalayıcı

1 adet

· Jel kurutma cihazı

1 adet

· Mikropulse elektroporator

1 adet

· Sallamalı İnkübatör

1 adet

· Orbital sallayıcı

1 adet

. UV Cross Linker

1 adet

· Ultra saf su cihazı

1 adet

· Doku parçalayıcı

1 adet

Yıkama Odası: 20 m²

 

· Otoklav (büyük boy)

1 adet

· Otoklav (küçük boy)

1 adet

· Kuru sterilizatör

2 adet

· Ultra saf su cihazı

1 adet

· Çalkalamalı inkübatör

1 adet

· Deiyonize saf su cihazı

1 adet

· Mikrodalga fırın

1 adet

Terazi Odası ve Kimya Deposu:  6 m²

 

· Özel Donanımlı Kimyasal Dolabı

10 adet

· Hassas terazi

1 adet

· Terazi

1 adet

Hayvan Doku Kültürü Lab.: 23.5 m²

 

· Karbondioksitli etüv

3 adet

· Laminar flow

2 adet

· İnvert trinoküler mikroskop

1 adet

· Masa üstü santrifüj

1 adet

· Etüv

1 adet

· Masa altı buzdolabı

1 adet

· Mikropipet seti

3 adet

· Otomatik serolojik pipet puarı

2 adet

· Vakum pompası

1 adet

. Hücre Sayım Cihazı

1 adet

· Çok kanallı pipet seti

1 adet

Elektroforez Lab.: 14 m²

 

· Vertikal ve horizontal elektroforez seti

10 adet

· Elektroforez güç kaynağı

4 adet

· Blotlama cihazı

2 adet

· Mikropipet seti

2 adet

· 2 boyutlu jel elektroforez sistemi

1 adet

· D-code sistemi

1 adet

Elektroforez Lab.: 30 m²

 

· Inkübatör

3 adet

· Stereomikroskop

1 adet

· Mikromanipulator sistemi

1 adet

· Laminal Flow Cihazı

1 adet

· Fitotron

1 adet

Soğuk Oda: 8 m²

 

· Sıvı azot tankı ve ikmal seti

1 adet

· Orbital sallayıcı

1 adet

· Tüp rotasyonu aleti

1 adet

Karanlık Oda: 15 m²

 

· Fluoresan aparatlı invert mikroskop

        1 adet

. Chemidoc-Jel Görüntüleme Cihazı

1 adet

· Araştırma mikroskobu fluoresan ataçmanlı

1 adet

Bitki Doku Kültürü Lab.: 23.5 m²

 

· Laminar Flow

1 adet

· Fitotron

2 adet

· Masa altı buzdolabı

1 adet

· İnkübatör

1 adet

· Diseksiyon mikroskobu

1 adet

· Mikropipet seti

1 adet

Bitki Büyütme Odası: 11.6 m²

 Program Etkinlikleri

 

 Yayınlar

Bölümümüz akademik faaliyetleri arasında yayınlanan orjinal araştırma ve derleme makaleleri (SCI ve/veya hakemli ulusal/uluslararası dergilerde) aşağıdaki linkte yer almaktadır.
Araştırma
Bölümümüzde yer alan araştırma faaliyetleri iki ana konu üzerinde ilerlemektedir. Moleküler Kanser Biyolojisi ekibi sikline bağımlı kinazların hücresel diğer sinyal yolakları ile ilişkisini incelemektedir. Ayrıca sikline bağımlı kinaz inhibitörlerinin potansiyel etkilerinin hücre ölümü ve poliaminler yönünden araştırılmasını hedefleyen ekibin aynı zamanda çeşitli tek nokta mutasyonlarının hastalıklar ile ilişkisini incelemek üzere araştırmaları mevcuttur.
Bir diğer çalışma grubu olan Bitki Biyoteknolojisi ekibi çalışmalarına tuzluluk ve kuraklık stresi üzerine radyasyon uygulanarak elde edilen mutantlar yoluyla devam etmektedir. Grup bitki doku kültürü tekniklerinin yanısıra hedef genlerin proteomik analizlerinin ve karakterizasyonunun gerçekleştirirmektedir. Grup bünyesinde bitkilerde tohum jenerasyonlarında epigenetik değişimler üzerine çalışmalar mevcuttur.
Bilimsel İncelemeler
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinin bilimsel etkinliklerini görmek için aşağıdaki linki incelebilirsiniz.
Sempozyum
DNA okulu her yıl başka bir alt başlık ile İKÜSEM ile işbirliği yaparak çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapmaktadır.
Seminerler
Yurtdışı/içinden davetli veya bölümümüzü ziyarete gelen konularında uzman bilim insanları tarafından verilen seminerler aşağıdaki linkte yer almaktadır
Sergiler
Bölümümüzde düzenlenen sergiler ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
Kongre Etkinlikleri
20-21 Aralık 2013 tarihleri arasında üniversitemizde "Nanotechnology and Tissue Engineering: Current Challenges & Future Prospects" başlıklı İstanbul Kültür Üniversitesi& MIT& Harvard Universitelerinin ortaklaşa düzenlediği toplantı gerçekleşmiştir. 16-18 Nisan 2013 tarihleri arasında üniversitemizde "MOBİGEN-DNA OKULU: Oksidatif Stres, DNA hasarı, DNA Onarımı ve Hastalıklar" başlıklı kurs düzenlenmiştir.
2-7 Eylül 2012 tarihinde üniversitemizde “International Congress On Polyamines” kongresi düzenlenmiştir.
14-16 Eylül 2009 tarihleri arasında "MOBİGEN DNA Okulu" sertifika programı düzelenmiştir. Sertifika programı ile ilgili detaylara broşürümüzden ulaşabilirsiniz. 16 Mayıs 2009 tarihinde üniversitemizde "Evrim Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir 23-24 Haziran 2007 tarihinde "İlk ve orta öğretim müfredatı çerçevesinde biyolojik bilimlerde son gelişmeler sempozyumu" gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizde "Darwin 200 Yaşında" sempozyumu gerçekleştirilmiştir. (Kongre ve etkinlikler için tıklayınız)
 
 
 
 


İletişim Bilgileri

 İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı, Ataköy Yerleşkesi, E5 Karayolu Londra Asfaltı Üzeri, 34156, Bakırköy, İSTANBUL, TÜRKİYE 

http://www.iku.edu.tr/2/283522/ulasim-iletisim.html

 http://www.iku.edu.tr/4/1970/fen-bilimleri-enstitusu.html

 

Tel
:
+90 212 498 43 50
Faks
:
+90 212 498 43 06
E-posta
:
Web
: