Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Yönetim Ekonomisi (Tezli)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Yönetim Ekonomisi (Tezli) Programı Ana Sayfası

Yönetim Ekonomisi (Tezli)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Uluslararasılaşmanın her geçen gün arttığı günümüz koşullarında, yöneticilerin işletmelerinin sahip olduğu; rekabet avantajlarını, risklerini ve sorunlarını doğru bir biçimde analiz etmesi gereklidir. İşletmenin içerisinde bulunduğu durumun belirlenmesinde ise mikro ve makro iktisadi analiz araçlarının kullanılması önem taşımaktadır.

Yönetim Ekonomisi disiplinin amacı; yönetsel süreçlere iktisadi bakış açısıyla yaklaşılmasının sağlanmasıdır. Firmanın halihazırda güçlü yanlarının tespit edilerek daha da güçlendirilmesi ve firmanın karşı karşıya olduğu problemlere çözüm yollarının geliştirilmesi konularında; iktisadi analiz araçlarından yararlanılması ve bu araçların gerektiği şekilde kullanılması, disiplinin temelini oluşturmaktadır. Firmaların problemleri; yönetsel faaliyetlerden kaynaklandığı gibi, çevre faktörlerden, ulusal ya da uluslararası dalgalanmalardan da etkilenebilir. Bu sebeple gerekli iktisadi yöntemin belirlenmesi ve aracın uygulanmasından önce, içerisinde bulunan durumun doğru ve tam olarak analiz edilmesi gereklidir. Bu gereklilik de; risk analizi, tahmin ve karar alma teknikleri alanlarının önemini göstermektedir.

Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı'nın amacı; işletme ve çevresinde değişim ve gelişmeleri; zamanında, doğru ve tam olarak fark edip analiz edebilecek ve analiz sonuçlarını işletme için rekabet avantajına dönüştürebilecek yönetici ve yönetici adayları yetiştirmektir.

Programın hedef kitlesi, lisans mezunu öğrenciler, işletme yöneticileri, yönetici adayları ve farklı disiplinlerden gelen yönetim ekonomisi alanında uzmanlaşmak isteyen kişilerdir.

 

Program katılımcılarının kazanımları:

Yönetsel faaliyetlere ve süreçlere iktisadi bakış açısı ile yaklaşacaklardır.

İşletmenin karşılaştığı sorunları ve karşılaşması muhtemel riskleri; zamanında, doğru ve tam olarak belirleyecekler ve sorunların çözümüne uygun iktisadi analiz araçlarını seçerek uygulayabileceklerdir.

Çalıştığı işletmenin yapısına uygun olarak, firmaya rekabetçi avantaj sağlayacak firma stratejisi geliştirip, uygulanmasını sağlayabileceklerdir.

Rekabetçilik, iktisadi tahmin, endüstriyel organizasyon gibi yönetsel öngörü gerektiren konularda yetkinliğe sahip olacaklardır.Kuruluş

 1998-1999 Güz Döneminde açılmıştır.

Kazanılan Derece

 Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Derecesi

Öğretim Dili

 Türkçe

Çalışma Şekli

 Örgün Öğretim, Uzaktan Eğitim

Yerleşme Şartları

 Yönetim Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı'na yerleşme şartları için tıklayınız. 

 Lisansüstü programlara başvuru koşulları şunlardır:
a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak belirlenmiş lisans programlarına ilişkin bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'den başvurduğu programın puan türünde belli programlar için ilan edilen özel koşullar dışında en az 55 standart puan almış olmaları ve daha önce disiplin suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Lisans programına kayıtlı öğrenciler, lisans derecesi almak için gerekli olan ders yüküne ek olmaması ve zorunlu olan kredi hesabında yer almaması kaydıyla lisans öğrenimlerinin son yılında, Senato kararı ile bir yüksek lisans programına kaydolarak en fazla üç ders alabilir ve başarılı olmaları durumunda bu dersleri yüksek lisans ders yüküne saydırabilirler.
b) Yabancı uyruklu adayların ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabul koşulları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenir. Söz konusu adaylar için lisansüstü programlara başvurularda ALES şartı aranmaz.


Çift Anadal - YandalStajÖlçme ve Değerlendirme

Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun;
a) Yüksek lisansta en az (B-),
b) Doktora ve sanatta yeterlikte ise en az (B) olması gerekir.
 
Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim elemanı tarafından başarı notu olarak verilir:
Notlar                               Katsayı
A                                          4.0
A-                                         3.7
B+                                        3.3
B                                          3.0
B-                                         2.7
C+                                        2.3
C                                          2.0
C-                                         1.7
D+                                        1.3
D                                          1.0
D-                                         0.7
F                                           0.0
G:    Yarıyıl sonu sınavına girmedi         
E:     Yarıyıl içi çalışmaları eksik
Y:     Yeterli                                             
Z:     Yetersiz
P:     Ders devam ediyor                            
T:   Transfer Kredi sağlamayan dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye Y, başarısız öğrenciye Z notu verilir.
 
Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere T notu verilir. Ancak öğrencilerin, diledikleri takdirde, T notu aldıkları derslerini kredisiz olarak tekrarlama hakları saklıdır.
 
Bu şartları gerçekleştiremeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.
 
Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa yaz öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.


Mezuniyet Koşulları

Yönetim Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. 

• Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim elemanı tarafından başarı notu olarak verilir: A (4.0), A- (3.7), B+ (3.3), B (3.0), B- (2.7), C+ (2.3), C (2.0), C- (1.7), D+ (1.3), D (1.0), D- (0.7), F (0.0), G (Yarıyıl sonu sınavına girmedi), E (Yarıyıl içi çalışmaları eksik), Y (Yeterli), Z (Yetersiz), P (Ders devam ediyor), T (Transfer).

• Yüksek Lisans öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun en az B- olması gerekir. 

• Programın süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden  aşlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. 

Uluslararası İşbirliğiMezunların İstihdam Profilleri

 Yönetim Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans mezunlarının,                                                                                                                                                                                                                          Herhangi bir faaliyet alanında hizmet veren kuruluşların yönetim  ve planlama departmanlarında
Bankacılık ve sigortacılık sektöründe
Borsa, finans ve sermaye piyasası aracı kurumlarında
 Merkez Bankası, Hazine, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu gibi kamu kurumlarında uzman olarak görev alabilirler.
Akademisyen olarak üniversitelerde 
çalışma imkanı vardır.
 


Üst Derece Programlara GeçişSunulan OlanaklarProgram Etkinlikleriİletişim Bilgileri

Doç.Dr. Deniz Dereli

d.dereli@iku.edu.tr

(0212) 498 44 43

 Dr. Öğretim Üyesi N. Merve Hamzaoğlu

n.hamzaoglu@iku.edu.tr

(0212) 498