Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Üretim Ekonomisi (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Üretim Ekonomisi (Tezsiz) Programı Ana Sayfası

Üretim Ekonomisi (Tezsiz)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

1.      Katılımcıların analitik uygulamaları, üretim ekonomisi alan araştırma soruları ile ilişkilendirilmelerinde yardımcı olmak.

2.       Katılımcılara üretim verilerinin ekonomik analizinde bilgi beceri ve deneyim kazandırmak.

3.       Sınıfta öğrenim ve uygulamalı öğretim ile doğrudan katılımını teşvik etmek.

Programın Hedeflenen Sonuçları

1.       Üretim ekonomisinde bir sorun ele alındığında, mezunlar uygun bir teorik çerçeveyi, uygun bir analitik yöntemi belirleyebilir ve bilgiye dayalı deneysel bir analiz yapabilir.

2.       Mezunlar girdi-çıktı modelleri, girdi-girdi modelleri, çıktı-çıktı modelleri, maliyet fonksiyonları, girdi talep ve çıktı kaynağı gibi üretim ekonomisinin temel kavramlarını ustalıkla kullanabileceklerdir.

3.       Mezunlar bir firmanın kriz dönemlerini en iyi geçirmek için planlama yapabilir.

4.       Mezunlar bir firmanın rakipleri ile olan konumlanmasını yapabilecek bilgi ve beceri düzeyine ulaşmış olacaktır.

5.       Maliyet Liderliği ve Ürün Farklılaştırma Stratejileri oluşturabilirler.

6.       Mezunlar, üretim fonksiyonları, maliyet ve kar fonksiyonları hakkında genel bir anlayışa sahip olacaklardır.

7.       Mezunlar bir firmanın maliyet minimizasyonu ve kazanç maksimizasyonu verilerini toplayıp analiz edebilirler.

Programın Öngörülen Katılımcıları

1.       Özel sektörde çalışmak isteyen İktisat, İşletme, Mühendislik dalları başta olmak üzere ilgili lisans mezunları,

2.       Mal ya da hizmet üretiminde çalışan ve kariyerini, bilgi ve becerilerini üretim ekonomisi alanında geliştirmek isteyen çalışanlar,

3.       Mal ya da hizmet üretimi yapan ya da planlayan işletme sahipleri, ortakları ve üst düzey yöneticileri,

4.       Mal ve hizmet üreten işletmelere altyapı hizmeti (yalıtım, inşaat, bakım, güvenlik vb.) vermek isteyen kuruluşların sahipleri veya ortakları.

Kuruluş

 2013-2014 Güz Döneminde açılmıştır.

Kazanılan Derece

 Üretim Ekonomisi Yüksek Lisans Derecesi

Öğretim Dili

 Türkçe

Çalışma Şekli

 Örgün Öğretim

Yerleşme Şartları

 Üretim Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na yerleşme şartları için tıklayınız. 

 Lisansüstü programlara başvuru koşulları şunlardır:
a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak belirlenmiş lisans programlarına ilişkin bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'den başvurduğu programın puan türünde belli programlar için ilan edilen özel koşullar dışında en az 55 standart puan almış olmaları ve daha önce disiplin suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Lisans programına kayıtlı öğrenciler, lisans derecesi almak için gerekli olan ders yüküne ek olmaması ve zorunlu olan kredi hesabında yer almaması kaydıyla lisans öğrenimlerinin son yılında, Senato kararı ile bir yüksek lisans programına kaydolarak en fazla üç ders alabilir ve başarılı olmaları durumunda bu dersleri yüksek lisans ders yüküne saydırabilirler.
b) Yabancı uyruklu adayların ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabul koşulları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenir. Söz konusu adaylar için lisansüstü programlara başvurularda ALES şartı aranmaz.


Çift Anadal - YandalStajÖlçme ve Değerlendirme

Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun;
a) Yüksek lisansta en az (B-),
b) Doktora ve sanatta yeterlikte ise en az (B) olması gerekir.
 
Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim elemanı tarafından başarı notu olarak verilir:
Notlar                               Katsayı
A                                          4.0
A-                                         3.7
B+                                        3.3
B                                          3.0
B-                                         2.7
C+                                        2.3
C                                          2.0
C-                                         1.7
D+                                        1.3
D                                          1.0
D-                                         0.7
F                                           0.0
G:    Yarıyıl sonu sınavına girmedi         
E:     Yarıyıl içi çalışmaları eksik
Y:     Yeterli                                             
Z:     Yetersiz
P:     Ders devam ediyor                            
T:   Transfer Kredi sağlamayan dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye Y, başarısız öğrenciye Z notu verilir.
 
Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere T notu verilir. Ancak öğrencilerin, diledikleri takdirde, T notu aldıkları derslerini kredisiz olarak tekrarlama hakları saklıdır.
 
Bu şartları gerçekleştiremeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.
 
Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa yaz öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.


Mezuniyet Koşulları

a) Tezsiz yükseklisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.
b) Altı yarıyıl sonunda kredili derslerini ve dönem projesi dersini başarıyla tamamlayamayan ve 2.70 genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin, ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.
c) Öğrenci tamamlamış olduğu dönem projesinin bir kopyasını danışman öğretim üyesinin onay yazısı ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye teslim eder.
 

Uluslararası İşbirliğiMezunların İstihdam Profilleri

 Üretim Ekonomisi Yüksek Lisans mezunlarının 
Herhangi bir faaliyet alanında hizmet veren kuruluşların yönetim, planlama ve üretim departmanlarında,
Bankacılık ve sigortacılık sektöründe
Borsa, finans ve sermaye piyasası aracı kurumlarında
Merkez Bankası, Hazine, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu gibi kamu kurumlarında uzman olarak görev alabilirler.


Üst Derece Programlara GeçişSunulan OlanaklarProgram Etkinlikleriİletişim Bilgileri

İktisat Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Deniz Dereli

d.dereli@iku.edu.tr

(0212) 498 44 43

İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Koordinatörü

Dr.Öğretim Üyesi N.Merve Hamzaoğlu

İletişim: n.hamzaoglu@iku.edu.tr