Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Uluslararası Ekonomi ve Finans Tezsiz (İngilizce)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Uluslararası Ekonomi ve Finans Tezsiz (İngilizce) Programı Ana Sayfası

Uluslararası Ekonomi ve Finans Tezsiz (İngilizce)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Uluslararası ekonomi ve finans alanında yönetici adaylarına ihtiyaç dünyadaki gelişmeler doğrultusunda değişmekte ve artmaktadır. İKÜ Lisansüstü Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce Uluslararası Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programı öğrencilere teori ve geniş spektrumda uygulamaları alanlarda uluslararası bir eğitim sunarak öğrencileri küresel düzeyde önem kazanan ekonomi ve finans konularında tecrübe ve bilgi sahibi yapmayı amaçlamaktadır. Ekonomi ve finans alanında temel dersler öğrencilerin uluslararası ekonomi ve finanas alanında analiz, problem çözümü ve karar verme yetilerini güçlendirecek; farklı ve güncel alanlarda sunulan seçmeli dersler öğrencilerin lisansüstü eğitimleri süresinde ve sonrasında ilgi duydukları alanlara yönelerek tecrübe ve üst düzey bir eğitime sahip olmalarını sağlayacaktır.

Kuruluş

 2020-2021 Güz Döneminden itibaren faaliyet gösterecektir.

Kazanılan Derece

 Bölümden mezun olan öğrencilerimize Uluslararası Ekonomi ve Finans İngilizce Yüksek Lisans diploması verilmektedir.

Öğretim Dili

  Öğretim Dili İngilizce'dir.

Çalışma Şekli

 Örgün öğretim

Yerleşme Şartları

 Lisans derecesine sahip olmak.

Tezsiz programa katılacak adaylarda ALES şartı aranmamaktadır.

Programa girişte mülâkat/bilim sınavı yapılır.  

Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde adayın başarı notu, aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:

·           Merkezi yabancı dil sınavından alınan puanın (Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan almak - İngilizce diline yönelik olmak zorundadır veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puanı almış olmak - İngilizce diline yönelik olmak zorundadır) %10’u,

·           Lisans genel not ortalamasının %40’ı,

·           Mülâkat/bilim sınavı değerlendirmesinde 100 tam puan üzerinden aldığı puanın %50’si. Toplam puanı 100 tam puan üzerinden en az 65 olan adayların hesaplanan toplam puanı, en yüksek olan adaydan başlayıp sıralanarak, asil ve yedek öğrenci adayları belirlenir. Toplam puanların eşit olması durumunda, lisans genel not ortalamaları ile değerlendirme yapılır. 

Çift Anadal - Yandal

  Programın Çift Anadalı ve Yandalı Yoktur.

Staj

 Programda Staj zorunluluğu aranmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun;
a) Yüksek lisansta en az (B-),
b) Doktora ve sanatta yeterlikte ise en az (B) olması gerekir.
 
Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim elemanı tarafından başarı notu olarak verilir:
Notlar                               Katsayı
A                                          4.0
A-                                         3.7
B+                                        3.3
B                                          3.0
B-                                         2.7
C+                                        2.3
C                                          2.0
C-                                         1.7
D+                                        1.3
D                                          1.0
D-                                         0.7
F                                           0.0
G:    Yarıyıl sonu sınavına girmedi         
E:     Yarıyıl içi çalışmaları eksik
Y:     Yeterli                                             
Z:     Yetersiz
P:     Ders devam ediyor                            
T:   Transfer Kredi sağlamayan dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye Y, başarısız öğrenciye Z notu verilir.
 
Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere T notu verilir. Ancak öğrencilerin, diledikleri takdirde, T notu aldıkları derslerini kredisiz olarak tekrarlama hakları saklıdır.
 
Bu şartları gerçekleştiremeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.
 
Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa yaz öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.
 


Mezuniyet Koşulları

a) Tezli yükseklisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak 21 inci
maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile üç yarıyıla indirilebilir.
b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ve 2.70 genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin, ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.
c) Tez çalışması sırasında tez raporlarından, üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir.
d) Kredili dersleri ile seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanı ve ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Uluslararası İşbirliğiMezunların İstihdam ProfilleriÜst Derece Programlara Geçiş

 Programımızdan mezun olan öğrecilerimiz, doktora eğitimlerine devam etmek için tüm üniversitelere başvuru yapabilmektedirler.

Sunulan OlanaklarProgram Etkinlikleriİletişim Bilgileri

İktisat Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Deniz Dereli-   d.dereli@iku.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nazife Merve Hamzaoğlu -   n.hamzaoglu@iku.edu.tr