Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Kentsel Tasarım (Tezli)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Kentsel Tasarım (Tezli) Programı Ana Sayfası

Kentsel Tasarım (Tezli)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

 Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programının amacı, kentsel yapılı çevre üzerine uzmanlaşmak isteyen adayları söz konusu uygulama alanında, kentsel tasarım projeleri aracılığıyla kentsel mekâna müdahale edecek güncel ve yeterli bilgiyle donatmak, tasarım yöntem ve teknikleriyle uygulama yetisini geliştirmektir. Bu doğrultuda programın ana hedefleri arasında; kentsel tasarıma ilişkin kuramsal ve metodolojik bilgi düzeyinin arttırılması, kentsel alanların mekânsal kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulama yetisinin geliştirilmesi, yurtdışındaki uygulama ve gelişmelerin ortak çalışmalarla takip edilmesi, problemin tanımına ve çözümüne ilişkin bilgi ve beceri altyapısının sağlanması yer almaktadır. Güncel gelişmelerin takip edildiği programda; aslen karmaşık bir ilişkiler ağına sahip olan kentsel yapı, ağırlıkla kamusal alanlar özelinde çözümlenerek, kente ilişkin temel veriler ve örnekler ışığında sorgulanmakta ve yeniden biçimlendirilmektedir.  
Kuruluş

 - İKÜ Mimarlık Anabilim dalı Mimarlık yüksek lisans programı olarak 2001-2002 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

 - 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren Mimarlık Anabilim dalı çeşitli programlara ayrılmıştır.

- Kentsel Tasarım Programı da bu çerçevede faaliyete geçmiş olup, 2020-2021 Bahar Yarıyılı itibariyle öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere  Kentsel Tasarım (Tezli) Yüksek Lisans Programından mezun olduğuna dair diploma verilir.

Öğretim Dili

Kentsel Tasarım Program dili Türkçe’dir.

Çalışma Şekli

 Tam zamanlı

Yerleşme ŞartlarıÇift Anadal - Yandal

Kentsel Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programında Çift Anadal ve Yandal Programları yer almamaktadır.


Staj

Kentsel Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programında staj yer almamaktadır.


Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

 İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Anabilim dalı Kentsel Tasarım Programından mezun olabilmek için, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.70 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

Derslerin seçilmesi hususunda aşağıdaki yönetmelik dikkate alınmalıdır:

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 26 – 

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Sürece ilişkin diğer detaylar İKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nden takip edilmelidir.

 

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 35 – 

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

Sürece ilişkin diğer detaylar İKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nden takip edilmelidir.

Uluslararası İşbirliği

 

1) State Academy of Applied Sciences in Nysa (Nysa, Polonya)

2) Ostrava Technical University (Ostrava, Çek Cumhuriyeti)

3) National Technical University of Athens (Atina, Yunanistan)

4) Universitat Stuttgart (Stutgart, Almanya)

5) Lusíada University (Lizbon, Portekiz)

6) Universitat Ramon Llull (Barselona, İspanya)

7) University of Naples Federico II (Napoli, İtalya)

8) University of Évora (Evora, Portekiz)

9) Management University of East Westphalia-Lippe (Lemgo, Almanya)

10) University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (Sofya, Bulgaristan)

11) Politecnico di Milano (Milano, İtalya)

12) University of Ecology and Management in Warsaw (Varşova, Polonya)

Mezunların İstihdam Profilleri

 Mezunlarımız inşaat sektöründe çeşitli büro ve firmalarda çalışmaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş

Mimarlık Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan bir öğrenci, Mimarlık Ana Bilim dalının ve diğer birçok ana bilim dalının doktora programlarına başvuru hakkı kazanır. ALES, YDS ve dengi, bilim sınavı ve mülakat sonuçları başarılı bulunan öğrenci doktora eğitimine kabul edilme şansını elde eder.

Sunulan Olanaklar

Mimarlık Anabilim dalının yararlanabileceği malzeme arşivi, bilgisayar laboratuvarı, ve malzeme-beton laboratuvarı bulunmaktadır.

Mimarlık Anabilim dalında, 2021/2022 eğitim öğretim yılında, tam zamanlı olarak 6 profesör, 4 doçent, 8 dr. öğr. üyesi görev almaktadır.

Program Etkinlikleri

  Mimarlık ABD Akademik Yayınlar
  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Ulusal hakemli dergide yayınlanan makaleler Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Kitaplar ve/veya kitaplarda bölümler Diğer Yayınlar Sergi/ Çalıştay Toplam Ödüller
2014 7 15 6 6 3 6 - 45 2
2015 6 28 4 8 8 6 - 63 3
2016 16 8 6 9 7 10 7 65 2
2017 9 17 7 4 10 5 13 66 1
2018 6 7 2 3 2 - 3 23 -
2019 6 10 6 10 2 2 - 36 -
2020 11 7 6 4 8 7 - 43 -


İletişim Bilgileri

Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı
İstanbul Kültür Üniversitesi
Ataköy Kampüsü
34156 Bakırköy- İstanbul 

Tel: +90 212 4984638
e-posta: e.tore@iku.edu.tr