Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Ana Sayfası

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek lisans programının amaçları; İstanbul Kültür Üniversitesi’nin çağdaş ve modern eğitim öğretim felsefesi, misyon ve vizyonuna paralel doğrultuda yüksek öğrenim sağlamak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında özelleşmiş konularda fizyoterapistlere bilgi ve beceri kazandırmak, kanıta dayalı yeni uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, öğrencilerin bilimsel düşünce yeteneklerini, araştırma becerilerini geliştirmek, toplumda alana katkı sağlayacak uzman fizyoterapistler yetiştirmektir.   

Kuruluş

 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne bağlı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı, 2021 yılında açılmıştır.

Kazanılan Derece

 En az 3 yarıyıl süren öğretim programı kapsamında 120 AKTS kredisi ders yükü ve tez sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilere Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

  Programın öğretim dili Türkçe'dir.

Çalışma Şekli

 Tam zamanlı.

 

Yerleşme Şartları

 Yükseköğretim Kurumlarından dört yıllık Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunu olmak veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden mezun olarak dört yıllık eğitim alarak Fizyoterapist unvanına sahip olanlar İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre açılacak programa başvurabileceklerdir.                                                                                                                               

Program, tezli yüksek lisans programıdır ve 2 Akademik Yıldan (4 Yarıyıl) oluşmaktadır. Program dili Türkçe’dir. Programa başvurular yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılmaktadır.

                       

Öğrencilerin yüksek lisans programına kabulü sırasında uygulanacak ölçütler TC İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre belirlenecektir. Bu durumda yönetmeliğin (a) ve (ç) bendinde verilen ölçütler aşağıda listelenmiştir:

                                                                                                                       

                                                           

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak belirlenmiş lisans programlarına ilişkin bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde belli programlar için ilan edilen özel koşullar dışında en az 55 standart puan almış olmaları gerekir. Lisans programına kayıtlı öğrenciler, lisans derecesi almak için gerekli olan ders yüküne ek olmaması ve zorunlu olan kredi hesabında yer almaması kaydıyla lisans öğrenimlerinin son yılında, anabilim dalının önerisi ve Senato kararı ile bir yüksek lisans programına kaydolarak en fazla iki ders alabilir ve başarılı olmaları durumunda bu dersleri yüksek lisans ders yüküne saydırabilirler.

                                                           

ç) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için başvurulan programa bağlı olarak lisans ve/veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir. Söz konusu adaylar için lisansüstü programlara başvurularda ALES şartı aranmaz. Ayrıca yabancı uyruklu adayların Türkçe öğretim yapan programlara başvurabilmesi için 9 uncu maddede belirtilen Türkçe yeterlilik koşullarını sağlaması gerekmektedir.                                        

Başvuruların değerlendirilmesi T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre gerçekleştirilecektir. Ölçütler aşağıda sıralanmaktadır:                                           

(1) Adayların değerlendirmesi jüriler tarafından yapılır. Jüriler anabilim/anasanat dalları tarafından belirlenen en az üç üyeden oluşur. Bir anabilim/anasanat dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(2) Lisansüstü bir programa başvuran adayın başarı durumu 100 tam puan üzerinden hesaplanan toplam puanı ile belirlenir.                                 

(3) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde adayın başarı notu aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:                   

a) ALES puanının %50’si,                                                    

b) Anabilim dalları tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YDS ve muadili olan dil sınavlarından almış olduğu puanın %15’İ,                          

c) Lisans genel not ortalamasının %10’si,

ç) Mülâkat/bilim sınavı değerlendirmesinde 100 tam puan üzerinden aldığı puanın %25’si.                                                  

d) Toplam puanı 100 tam puan üzerinden en az 65 olan adayların hesaplanan toplam puanı en yüksek olan adaydan başlayıp sıralanarak, asil ve yedek öğrenci adayları belirlenir. Toplam puanlarının eşit olması durumunda lisans genel not ortalamaları ile değerlendirilir.

Çift Anadal - Yandal

   Çift anadal ve yandal olanakları yer almamaktadır.

Staj

 Zorunlu staj programı bulunmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

 Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.70 ağırlıklı genel not ortalaması elde etmek gerekir.

Uluslararası İşbirliğiMezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar, araştırma ve geliştirme bilgi ve becerilerine sahip olarak fizyoterapi ve rehabilitasyonun ilgi alanlarında geniş bir istihdam imkânlarına sahiptirler.  Aynı zamanda,  yurt içinde veya yurt dışında çeşitli üniversitelerde,  araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler, doktora programına başvurabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programında Yüksek Lisans yapan öğrenciler uzmanlıkları doğrultusunda çeşitli alanlarda Doktora Programına geçiş yapabilecektir.

Sunulan Olanaklar

Programda iki Profesör, bir Dr. Öğr. Üyesi, bir öğretim görevlisi yanında doktora düzeyinde toplam üç öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Fakülte

Bölüm

Laboratuvar

m2

Önemli Cihazlar

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı

 60m2

-Whirlpool

-Paralel yürüme barı

-Paralel merdiven barı

-Duvar barı

-Omuz çarkı

-Parmak merdiveni

-Tekerlekli sandalye

-Walker

-Koltuk değneği

-Tripod yürüme yardımcısı

Egzersiz topu x 5 adet

Egzersiz matı x 10 adet

Dumbel (ağırlık) seti

-Bobath yatağı

-Lafayette El tipi dinamometre

-Holtain skinfol kaliper x2

-Lafayette skinfold kaliper

-Lafayette skolyometre

-Holtain bikondiler kaliper x2

-Hassas tartı + boy ölçer

-Projeksiyon perdesi 1 adet

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Elektroterapi Laboratuvarı

 55m2

-Chattanooga kombine elektroterapi ünitesi 4 adet

-Chattanooga LASER

-Chattanooga traksiyon ünitesi

-Ultrason x 2

-Chattanooga Compex MI

-Portatif TENS x 2

-İnfraruj x 4

-Kısa Dalga Diatermi

-Projeksiyon perdesi 1 adet

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Manipülasyon ve Mobilizasyon Laboratuvarı

 70m2

Manipülasyon ve mobilizasyon amaçlı uygulama masası x 5 adet

-Projeksiyon perdesi 1 adet

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Anatomi Laboratuvarı

 55m2

-Kemik eklem iskelet modeli x 2 adet

-Kas iskelet modeli x 2 modeli

-Sindirim sistemi modeli

-Merkezi sinir sistemi modeli

-Periferik sinir sistemi modeli

-Dolaşım sistemi modeli

-Göz modeli

-Kulak ve işitme sistemi modeli

-Solunum sistemi modeli

-Ürogenital sistem modeli

-Projeksiyon perdesi 1 adet

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Fizyoloji Laboratuvarı

 55m2

-12 kanallı EKG ünitesi

-Mikroskop x 5 adet

-Manuel Tansiyon aleti x 5 adet

-Pulse oksimetre

-Etüv

-Santrifüj

-Hemogram seti

-Hemometer

-Refleks çekici x 2

-Oftalmoskop x 2

-Semmes weinstein monofilament seti

-Spirometre (Solunum fonksiyon testi ünitesi)

-Projeksiyon perdesi 1 adet

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Hareket Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi

470 m2

3D Bilgisayarlı hareket analiz sistemi (6 adet çok yüksek hareket yakalama hızına ve çözünebilirliğine sahip kamera) ve yürüme analiz odası

-2 adet yere fikse edilmiş kuvvet platformu

-Kinetik ve kinematik analize uygun yazılımlar

-Modelleme ve istatistiğe uygun sistemle birlikte çalışan yazılımlar

-Derin öğrenmeye ve sensör tasarlamaya yönelik iki birleşik odadan oluşan inovasyon odası ve iki iş istasyonu

-Olgu değrlendirme odası içinde 3 değerlendirme masası

-Fonksiyonel analiz için gerekli donanımlar

Sürekli Yayınlar Adı

Format

Mevcut Olmaya Başladığı Yıl

Physiotherapy

Dergi

2007

Egyptian Journal of Geriatrics and Gerontology

Dergi

2014

Advances in physiotherapy

Dergi

2012

European Journal of Physiotherapy

Dergi

2013

Physiotherapy Issues / Themata Fisikotherapeias

Dergi

2009

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Dergi

2016

Journal of Physiotherapy

Dergi

2010

Archives of Physiotherapy

Dergi

2015

South African journal of physiotherapy

Dergi

2002

International Journal of Physiotherapy

Dergi

2014

Current Physical Medicine and Rehabilitation Reports

Dergi

2013

Türkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physical Medicine & Rehabilitation

Dergi

2013

International Journal of Therapies and Rehabilitation Research

Dergi

2013

Turkiye Klinikleri Spor Bilimleri

Dergi

2011

Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal

Dergi

2010

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation

Dergi

2014

Journal of Orthopaedics and Rehabilitation

Dergi

2015

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi

Dergi

2014

Journal of NeuroEngineering & Rehabilitation

Dergi

2004

Ayrıca eğitim-öğretim ve/veya araştırma için aşağıdaki yazılımlar mevcuttur:                                                                                                                            
            Microsoft Windows 10             
            Microsoft Office 2016                                      
            Adobe PDF Reader      

IBM-SPSS       
            Adobe Creative Cloud              
            Turnitin

Program Etkinlikleri

 Yayınlar; 


Bölümümüz akademik faaliyetleri arasında yayınlanan orjinal araştırma ve derleme makaleleri (SCI ve/veya hakemli ulusal/uluslararası dergilerde) aşağıdaki linkte yer almaktadır.

www.iku.edu.tr/24/1695/0/12/0/3/personel.html

İletişim Bilgileri

Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi Şirinevler Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hürriyet Mah. Sümbül Sk. No:22 34192 Bahçelievler/ İSTANBUL

Web sitesi: www.ftr.iku.edu.tr

İnstagram: @ikuftr

İletişim: Fakülte Sekreteri Dr. Leman Kuzu (l.kuzu@iku.edu.tr)