Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İktisat (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İktisat (Doktora) Programı Ana Sayfası

İktisat (Doktora)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Doktora Programı nitelikli akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, Programa kabul edilen öğrencilere teorik ve uygulamalı iktisat alanında uluslararası standartlarda bir doktora eğitimi sunmayı amaçlamaktır. İlk yıl öğrencilere iktisatın temel konularını doktora düzeyinde aktaracak zorunlu dersler ve güncel iktisat konularını kapsayan çeşitli seçmeli dersler sunulmaktadır. İlk yılın sonunda, aldıkları dersler ile iyi bir altyapı oluşturacak öğrencilerin program sonunda İktisat alanında bağımsız ve etik araştırmalar yapmaları ve bilimsel çalışmaları geniş bir bakış açısı ile analiz etmeleri ve ulusal ve uluslararası İktisat literatürüne katkıda bulunmaları hedeflenmektedir.

Program Başkanından

Değerli doktora öğrenci adaylarımız;

1999 yılından bu yana lisans ve yüksek lisans programlarında binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan bölümümüz lisansüstü programlarına İktisat Doktora Programı’nı da eklemiş bulunuyoruz.

Küresel ve ulusal ölçekte sürekli ve artan hızla yaşadığımız ekonomik değişimleri anlama, yorumlama ve ekonomi politikasına ilişkin önermeler oluşturma konusunda tarihsel, kavramsal ve ampirik araştırmaların önemi her geçen gün artıyor. Bu muazzam değişim ve dönüşüm yüzyılında bir iktisatçı olarak nereye, nasıl, hangi araçlarla bakacağımız da ortaya çıkabilecek önermelerin çerçevesini etkileyebiliyor.

İstanbul Kültür Üniversitesinin eğitim alanındaki derin deneyim ve ilkeleri, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri, akademik etik ve araştırma disiplinini İktisat Doktora Programımızda da temel ilkeler olarak içselleştirip; evrensel bilimsel ilkeleri özümseyip yeniden üretmeyi temel hedef olarak benimsiyoruz.

Sizlerin İktisat alanındaki akademik çalışmalarınıza ev sahipliği yapmaya hazırız! 

İktisat Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Deniz Dilara Dereli
 


Kuruluş

 İktisat Doktora Programı 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı'nda faaliyete başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programın tüm gerekliliklerini yerine getirerek başarıyla mezun olan öğrenciler, İktisat Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.

Öğretim Dili

Programın öğretim dili Türkçe'dir.

Çalışma Şekli

İktisat bölümü akademik kadrosu tam zamanlı ve ders saat ücretli öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Tam zamanlı öğretim elemanlarının resmi çalışma saatleri 09:00 - 18:00'dir.

İktisat doktora programında dersler Ataköy Yerleşkesi'nde hafta içi yapılmaktadır (Pandemi döneminde farklılıklar olabilmektedir).

Yerleşme Şartları

İktisat Doktora Programı’na başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES puanının 55, lisans diploması ile başvuranlardan 70, standart puandan az olmamak koşulu ile, ALES eşit ağırlık alanda standart puanına sahip olması gerekir. Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eş değer bir puana sahip olmaları ve daha önce disiplin suçu nedeni ile herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir.

Bu şartlar haricinde ayrıca, İktisat doktora programı başvurularında İngilizce yeterliği için YDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversiteler Arası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer yabancı dil sınavlarından, ÖSYM’nin belirlediği ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun kabul ettiği eşdeğerlik tablolarına uygun olarak, YDS puanına eş değer bir puan belgesi istenilecektir. Yabancı uyruklu adayların ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabul koşullarında ALES şartı aranmayacak ve T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Senato kararları uygulanacaktır.  Yüksek lisans derecesi ile doktoraya başvuracak olanların önerilen doktora programına kabulünde, ALES puanının yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirmeye alınacaktır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken standart belgelerin yanı sıra en az iki adet referans mektubu sunması gerekmektedir.  

Değerlendirme kriterleri

ALES: % 50
YDS: % 10
Mülakat: % 20
Lisans/Yüksek Lisans Not Ortalaması: % 20Çift Anadal - Yandal

İktisat Doktora programında Çift Anadal ve Yandal programları bulunmamaktadır.

Staj

İktisat Doktora programında staj uygulaması bulunmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

İstanbul Kültür Üniversitesi "Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" madde 20'ye göre;

(1) Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun;
a) Yüksek lisansta en az (B-),
b) Doktora ve sanatta yeterlikte ise en az (B), 

olması gerekir. Bilimsel hazırlık derslerinde almış oldukları program için geçerli olan başarı notu uygulanır.

(2) Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim elemanı tarafından başarı notu olarak verilir:

Notlar            Katsayı

A                         4,0
A-                        3,7
B+                       3,3
B                          3,0
B-                        2,7
C+                       2,3
C                          2,0
C-                        1,7
D+                       1,3
D                         1,0
D-                        0,7
F                          0,0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi
E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik
Y: Yeterli
Z: Yetersiz
P: Ders devam ediyor
T: Transfer

(3) Kredi sağlamayan dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye (Y), başarısız öğrenciye (Z) notu verilir.
(4) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere (T) notu verilir. Ancak öğrencilerin, diledikleri takdirde, (T) notu aldıkları derslerini kredisiz olarak tekrarlama hakları saklıdır.
(5) Bu şartları gerçekleştiremeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.
(6) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlayabilir veya açılırsa yaz öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.

Mezuniyet Koşulları

İktisat Doktora Programı, tezli yüksek lisans derecesini tamamlamış öğrenci için 24 ulusal kredilik en az 8 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından (180 AKTS); lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise toplam 42 ulusal kredilik en az 14 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından (240 AKTS) oluşur. 

İktisat Doktora Programı’ndan mezun olacak öğrenci eğer herhangi bir yüksek lisans programından sonra Doktora Programı’na devam ediyorsa azami 2 yıl içerisinde toplam 24 kredi/saat ders almak ve başarılı olmak zorundadır. Lisans programından Doktora Programı’na gelen öğrenciler için ders yükümlülüğü azami 3 yıl için 36 kredi/saattir. Ders yükümlülüğünü başarıyla tamamlayan öğrenciler Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulan jüri tarafından Yeterlik Sınavı’na alınır. İktisat Doktora Programı, yeterlik sınavı başarıldıktan sonra atanmış danışman öğretim üyesi gözetiminde, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için  azami 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 9 yılda hazırlanacak ve Türkçe ya da İngilizce yazılacak bir tez çalışmasıyla tamamlanır. Tez çalışması süreci, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulmuş en az 3 üyeli tez izleme komitesi tarafından her yarıyıl sonunda Anabilim Dalı Başkanlığı’na rapor edilir. Danışman öğretim üyesinin olumlu görüşü üzerine Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulan jüri tarafından başarılı bulunan tez çalışmasının sahibi İktisat alanında doktor unvanı almaya hak kazanır. Uluslararası İşbirliği

Uluslararası işbirliklerle ilgili detaylar için T. C. İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Erişim için tıklayınız.

Mezunların İstihdam Profilleri

İktisat Doktora programını başarıyla tamamlayan mezunlar, iktisadın her alanında çalışabilmekle beraber akademik kariyerler de yapabilirler.

Mezunların istihdam edilebileceği alanlardan başlıca olanlar şu şekildedir:

- Bankacılık ve sigortacılık,
- Para ve sermaye piyasaları,
- Kamuda bakanlıklar ve diğer bürokrasi alanları,
- Özel sektörde başta iktisat olmak üzere iktisatla ilgili diğer faaliyet alanları,
- Finans şirketleri,
- Uluslararası ekonomi kuruluşları vb.

Üst Derece Programlara Geçiş

 İktisat Doktora programını başarıyla tamamlayanlar post-doktora yapabilirler.


Sunulan Olanaklar

Programımız İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi 4.kattaki 45 kişilik kapasiteye sahip, bilgisayar ve projeksiyon bulunan modern dersliklerde faaliyet göstermektedir.

Üniversitemizin diğer olanakları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Program Etkinlikleriİletişim Bilgileri

İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Deniz Dilara Dereli
Tel: 
+90 212 498 41 43
E-mail: d.dereli@iku.edu.tr


Lisansüstü Enstitüsü
İKÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ataköy Yerleşkesi 
E5 Karayolu üzeri 34158 Bakırköy/İSTANBUL
Tel:  0(212) 498 4580 / 4306 / 4665
E-mail: enstitu@iku.edu.tr