Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Klinik Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Klinik Psikoloji Programı Ana Sayfası

Klinik Psikoloji

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Yüksek lisans programımızdan uzmanlık derecelerini alan klinik psikologların aşağıdaki konularda bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.

•  Psikopatolojik  değerlendirme

•  Psikoterapötik ilişki ve klinik görüşme teknikleri

•  Psikoterapi alanında bilimsel destek almış yaklaşımları uygula yarak süpervizyon altında psikoterapötik müdahale yapabilme

•  Meslek etiği

•  Psikoloji alanında yapılan araştırmaları takip etme, yorumlama ve eleştirme

•  Araştırma yöntemleri

Yeni yasanın gerekliliklerine uygun olarak öğrenciler hem yoğun süpervizyon altında psikoterapi alanında uygulamalı olarak yetiştirilecek hem de teorik derslere ek olarak tez veya proje formatında gerçekleştirecekleri bilimsel araştırmalarla akademik alt yapıları güçlendirilecektir.

 

Kuruluş

Klinik Psikoloji yüksek lisans programı 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.Kazanılan Derece

Yüksek lisans eğitim planında yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, tezli program için en az 172 ve tezsiz program için en az 108 AKTS'ye sahip öğrencilere Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.Öğretim Dili

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nın öğretim dili Türkçedir.Çalışma Şekli

Tam zamanlı.Yerleşme Şartları

Tezli yüksek lisans programı için

•  Psikoloji lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi

•  ALES en az 55 puan (EA) veya eşdeğer GRE/GMAT sınav sonuç belgesi

• Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından İngilizce için kabul edilen belgeler ve kabul edilecek başarı alt sınırları: KPDS/ÜDS/YDS 60, IELTS 6, TOEFL (IBT 72, CBT 198-199, PBT 531-532) şeklindedir. Bu belgelerden birine sahip olmayan öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarılı olmalıdırlar.

•   İki adet referans mektubu (İstanbul Kültür Üniversitesi mezunları için istenmeyecektir.)

 

Tezsiz yüksek lisans programı için

•  Psikoloji lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi

•  Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

•   İki adet referans mektubu (İstanbul Kültür Üniversitesi mezunları için istenmeyecektir.)

 

Başarı puanı:

Tezli YL programı için ALES (EA) %50+bilim sınavı puanı %10+mülakat puanı %40

Tezsiz YL programı için bilim sınavı puanı %20+mülakat puanı %80 oranında hesaplanacaktır.

Bilim sınavı için geçme notu 100 puan üzerinden 50 olarak değerlendirilir.

Toplam puanı 100 tam puan üzerinden en az 65 olan adaylar, kontenjan dikkate alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlanılarak asıl ve yedek liste halinde sıralanır. Toplam puanları eşit olan adayların sıralaması için lisans genel not ortalaması dikkate alınır.

Çift Anadal - Yandal

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında çift anadal ve yandal olanakları bulunmamaktadır. 

Staj

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nda ders programında yer alan klinik uygulama dersleri kapsamında staj zorunludur. 

Ölçme ve Değerlendirme

                           İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

(1) Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun;

a) Yüksek lisansta en az (B-),

b) Doktora ve sanatta yeterlikte ise en az (B),

olması gerekir. Bilimsel hazırlık derslerinde almış oldukları program için geçerli olan başarı notu uygulanır.

(2) Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim elemanı tarafından başarı notu olarak verilir:

Notlar           Katsayı

A                     4,0

A-                    3,7

B+                   3,3

B                      3,0

B-                    2,7

C+                   2,3

C                      2,0

C-                    1,7

D+                   1,3

D                     1,0

D-                    0,7

F                      0,0

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Y: Yeterli

Z: Yetersiz

P: Ders devam ediyor

T: Transfer

(3) Kredi sağlamayan dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye (Y), başarısız öğrenciye (Z) notu verilir.

(4) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili mevzuat uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere (T) notu verilir. Ancak öğrencilerin, diledikleri takdirde, (T) notu aldıkları derslerini kredisiz olarak tekrarlama hakları saklıdır.

(5) Bu şartları gerçekleştiremeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(6) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlayabilir veya açılırsa yaz öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS ve tezsiz program için toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesini ve zorunlu derslerin tümünü tamamlamak gerekmektedir. Ders dönemi sonunda tezli program için tez yazımı ve savunması başarılı bulunan öğrenciler programdan mezun olabilecektir. Uluslararası İşbirliğiMezunların İstihdam Profilleri

Türkiye'de uzman klinik psikolog sayısı belirlenen ihtiyacın oldukça altındadır. Klinik psikologlar; duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlar, ergenlik problemleri, yetişkinlik dönemi öz-saygı problemleri, yaşlılık sorunları ve kayıpları gibi dönemlere bağlı yaşam olayları ve sorunların yanı sıra, depresyon ve şizofreni gibi ağır bozukluklarda psikiyatri ile birlikte çalışabilirler. Araştırma konuları ise, psikoterapiden, kişilik özelliklerine; fobilerin gelişiminden, şizofreninin nedenlerine kadar kapsamlı alan oluşturur. Klinik psikologlar, akademik ortamlarda çalışabilecekleri gibi, sağlık sektörü içinde de özel ya da kamu hastanelerinin ruh sağlığı birimleri/bölümlerinde, psikoterapi veya psikolojik danışmanlık merkezlerinde, rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kurumlarında, klinik hizmetler sunan sivil toplum kuruluşlarında, klinik araştırma yapan kuruluşlarda, işyerlerinde, klinik psikologlara yer veren ilk, orta ve yüksek öğrenim kurumlarında, huzurevlerinde, hukuk ve adli alanlarda (aile mahkemeleri, denetimi serbestlik büroları, cezaevleri), halk sağlığı merkezlerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olan öğrenciler Psikoloji alanında, doktora kabul koşullarını sağladıklarında yurt içinde veya yurtdışında istedikleri bir üniversitede lisansüstü eğitimlerini sürdürebilirler.

Sunulan Olanaklar

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında tam zamanlı çalışan ve kendi alanlarında uzman iki profesör, bir doçent, iki doktor öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi bulunmaktadır. Aynalı görüşme odası ve Psikoloji Laboratuvarlarından öğrencilerimizin yararlanma imkanları vardır. Ayrıca sunulan ders içeriğini arttırmak amacı ile çeşitli üniversite ve kurumlarda görev alan öğretim üyeleri tarafından da dersler verilmektedir. 

Program Etkinlikleri

 Farklı alanlarda alanında uzmanlaşmış konuşmacıların davet edildiği  Klinik Psikoloji Seminerleri düzenlenmektedir. 

İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı: Doç.Dr.Derya Deniz

d.deniz@iku.edu.tr

Bölüm Başkanı Yrd.: Dr.Öğr.Üyesi Nida Ateş

n.ates@iku.edu.tr

Arş. Gör. Hülya Fidantek

h.fidantek@iku.edu.tr

Arş. Gör. Suat Merve Mavral

s.mavral@iku.edu.tr

Arş. Gör. Muratcan Keskiner

m.keskiner@iku.edu.tr