Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İletişim Sanatları
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İletişim Sanatları Programı Ana Sayfası

İletişim Sanatları

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı öğrencilere Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında akademik anlamda uzmanlaşma olanağı sağlamaktadır. Bu bağlamda yüksek lisans programında öğrencilere, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarına ilişkin temel kuramlar ve uygulamalar ile ilgili çok yönlü bilgi aktarımı yapılarak, öğrencilerin bilimsel araştırma yapma yetisinin geliştirilmesi sağlanmaya çalışılır. Bölümde çağdaş toplumun kültürel göstergelerini algılayarak bu göstergeleri çözümleyebilen ve sentezleyebilen; medya, kültür, sanat ve iletişim alanlarında, güncel toplumsal yaşam içindeki değişimleri ve yenilikleri izleyip yorumlayabilen bireyler mesleğe kazandırılmaktadır. Dersler farklı disiplinlerle ilişkilendirilerek, öğrencilerin alanla ilgili bilgileri detaylandırılmakta ve aynı zamanda seçmeli dersler aracılığı ile ilgi duydukları ve kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda yoğunlaşma olanağı yaratılmaktadır.

 

Kuruluş

13 Ocak 2003 tarihli 03/2 toplantı no'lu karar tutanağında belirtildiği gibi, İletişim Sanatları Anabilim Dalı tarafından önerilen İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı'nın açılmasına Sosyal Bilimler Enstitü Kurulu karar almıştır.

Her dönem açılan İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı, ilk öğrencilerini 2003-2004 Güz döneminde ilk öğrencilerini alarak Şirinevler Yerleşkesi'nde eğitime başlamıştır.

Sanat ve Tasarım Fakültesi, Ataköy Yerleşkesi'ne 2004-2005 eğitim-öğretim döneminde (Eylül 2004) geçmesiyle, söz konusu yerleşkede eğitime devam etmektedir.

Eylül 2004-2005 eğitim-öğretim döneminde Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin Ataköy Yerleşkesi’ne geçmesinden bu güne, İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı, derslerine bu yerleşkede devam etmektedir.

Kazanılan Derece

2014-2015 yıllık eğitim planında yer alan bütün derslerden başarılı olan, en az 120 AKTS'ye sahip öğrenciler İletişim Sanatları (Reklamcılık ve Halkla İlişkiler) alanında Yüksek Lisans derecelerini alır.

Öğretim Dili

Bölümümüzün öğretim dili Türkçe’ dir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı ve tezli.

Yerleşme Şartları

 

Yerleşme Şartları ile ilgili "İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" bulunmaktadır.

Yönetmelik  

İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

(16   Nisan 2009 tarih ve 27202 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerle)

 

 

(...) 

             Başvuru Koşulları

             Madde 4 — Lisansüstü programlara başvuru koşulları şunlardır:

             a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak belirlenmiş lisans programlarına ilişkin bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den başvurduğu programın puan türünde belli programlar için ilan edilen özel koşullar dışında en az 55 standart puan almış olmaları ve daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Lisans programına kayıtlı öğrenciler, lisans derecesi almak için gerekli olan ders yüküne ek olmaması ve zorunlu olan kredi hesabında yer almaması kaydıyla lisans öğrenimlerinin son yılında, Senato kararı ile bir yüksek lisans programına kaydolarak en fazla üç ders alabilir ve başarılı olmaları durumunda bu dersleri yüksek lisans ders yüküne saydırabilirler.

             Her üç lisansüstü programı açısından da, yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk adaylarda ALES sınavına girme şartı aranmaz, ancak bu adayların Graduate Record Examinations (GRE), Graduate Management Admissions Test (GMAT) veya ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından eşdeğer kabul edilecek sınavlarda, ilgili Enstitü Müdürlüğünce belirlenen ve bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtilen en az puanı aldıklarını belgelemeleri zorunludur.

              Başvuru Şekli

             Madde 5 — Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programı belirten dilekçeye, öğrenim durumlarını gösteren belgeyi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nca istenen diğer belgeleri ekleyerek, süresi içinde ilgili Enstitü Müdürlüğü'ne başvururlar. Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, bunun YÖK tarafından denkliğinin kabul edildiğine dair belgenin de verilmesi gerekir. Yabancı dil sınavına tabi olanlar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından sınav açılması kabul edilmiş dillerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler.

             Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programı izleyebilecekleri kadar dil bilgisi yeterliliğinin nasıl değerlendirileceğine, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

              Başvuruların Değerlendirilmesi

             Madde 6 — Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve bilim değerlendirme sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer açıklayıcı belge ve bildirimler, ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir.

                   Yabancı Dil Sınavı, Muafiyet ve İngilizce Hazırlık Programı

             Madde 7 — Bir lisansüstü programına kayıt olabilmek için hangi yabancı dilin veya dillerin hangi düzeyde bilinmesi gerektiğini, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulu belirler ve 3 üncü maddeye göre yapılacak ilanda belirtir.

             Yabancı dilin gerekli olduğu programlara kayıt yaptırmak için başvuranlar, İKÜ tarafından düzenlenecek Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'na katılırlar. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'nda başarılı olamayan adaylar, İngilizce Hazırlık Programı'na alınırlar. Bu öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı'nı izledikleri sürece, İKÜ İngilizce Eğitim ve Öğretim Yönergesi'nin ilgili hükümlerine uymakla yükümlüdürler. İngilizce Hazırlık Programı, en çok iki yarıyıl sürebilir. Bu sürenin sonunda düzenlenecek İngilizce Yabancı Dil Yeterlik Sınavı'nda başarısız olan adayların, Enstitü ile ilişikleri kesilir.

             KPDS veya ÜDS’den 100 üzerinden en az 55 puan alanlar ile İKÜ’deki İngilizce öğretim yapılan bir lisans veya yükseklisans programından mezun olanlar ve yurtiçi veya yurtdışında İngilizce öğretim yapılan üniversitelerden mezun olduktan sonra en çok iki akademik yıl içinde başvuranlar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yabancı dil sınavından muaf tutulabilir.

              Bilim Değerlendirme Sınavı

             Madde 8 — Lisansüstü programlarına başvuran adayların bilim konularındaki bilgi ve başarı düzeyleri, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalları tarafından yapılan bir yazılı sınav ve/veya mülakat sonucuna göre değerlendirilir. Sınavlarda görev yapacak jüri üyeleri, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlığı'nın önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

              Sonuçların İlanı ve Kayıt

             Madde 9 — İlgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı'nın görüşü çerçevesinde, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise, en yüksek notu alandan başlayarak aşağıya doğru sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı sayılır. Sonuçlar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı kesinleştikten sonra ilan edilir.

             Lisansüstü programlara kabul edilen adaylar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında, istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğü'ne başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, bu hakkını kaybeder. İlgili Enstitü Yönetim Kurulu, süresi içinde kayıt yaptıramayan, ancak uygun görülecek bir mazerete sahip adayların kesin kayıt yaptırmalarına karar verebilir.

             Bir lisansüstü programına girişi kabul edilen adayların sayısı beş veya daha az ise, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı'nın görüşünü aldıktan sonra, o yarıyıl veya yılda o programın açılmamasına karar verebilir.

                Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

             Madde 13 — Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, aşağıdaki hükümler çerçevesinde İKÜ'de açılmış bulunan bir lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir:

             a) Yatay geçişin kabul edileceği programda, o program için ayrılmış kontenjanın dörtte birini aşmamak üzere kontenjan ayrılabilir. Hangi programdan geçiş yapılabileceği, ayrılacak kontenjan ve aranacak özel koşullar, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır ve 3 üncü maddeye göre yapılacak ilanda belirtilir.

             b) Yatay geçişi kabul edilen adayın kalan ders yükümlülüğü, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak, tanınacak süre ve diğer hususlar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nca belirlenir.


                   

 www.iku.edu.tr/userfiles/file/sosyalbilimler/YUKSEKLISANS%20YONETMELIGI-2009.doc

 

 


Çift Anadal - YandalStajÖlçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


 

Mezuniyet Koşulları

İletişim Sanatları Anabilim Dalı Lisansüstü Programında (toplam 120 AKTS) yer alan derslerin tümünü  ve tez sınavını başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az  2.70 ağırlıklı not ortalaması elde edilmelidir.

www.iku.edu.tr/userfiles/file/sosyalbilimler/YUKSEKLISANS%20YONETMELIGI-2009.doc

Yükseklisans Diploması

             Madde 28 — Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla ciltlenmiş yüksek lisans tezinin en az üç kopyasını, iki adet PDF formatında CD’sini ve biri Türkçe, diğeri ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca kabul edilmiş bir yabancı dilde hazırlanmış özetinin en az üçer kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden ilgili Enstitü tarafından uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması veya diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilir.

             Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim/Anasanat Dalındaki programın onaylanmış adı  bulunur.

Uluslararası İşbirliğiMezunların İstihdam Profilleri

İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olan öğrenciler kuramsal bilginin uygulama alanından örneklerle çeşitlendirildiği ve zenginleştirildiği bir eğitim alarak özellikle reklamcılık ve halkla ilişkiler alanları başta olmak üzere, ilgi duydukları ya da uzmanlaşmak istedikleri konularda derinlemesine bilgi edinmektedirler.

Mezunlarımız iletişim danışmanlığı, reklam ve halkla ilişkiler alanlarda uzman, koordinatör ya da iletişim stratejisti gibi ünvanlarla çeşitli görevlerde çalışabilmekte ve/ya da akademik kariyer tercihinde bulunabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal  Bilimler Enstitüsü, İletişim Sanatları Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan adaylar, Üniversitelerin ilgili  Programlarının başvuru koşullarına göre Doktora Programına girebilirler.

Sunulan Olanaklar

Programın bünyesinde yer aldığı Sanat ve Tasarım Fakültesi toplam 3000 m²’lik alanından ve üniversitenin ortak kullanımda bulunan amfilerinden yararlanılmaktadır. Fakülte bünyesinde yer alan 24 sınıftan 13’ü 30 m², 10’u 45 m², 1’i 80 m²’dir. Sınıflarda projeksiyon sistemi ve internet bağlantısı bulunmaktadır. Fakülte ve üniversitenin ortak kullanımında bulunan sınıflarla birlikte, , kapasite 650 öğrenciye ulaşabilmektedir. Sanat merkezi, galeriler ve stüdyoların da bulunduğu İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi Kütüphanesi, 25.000 cilt raf kapasitesi, geniş kaynakça yelpazesi ve yayınlarıyla, 170 kişiye aynı anda hizmet verebilecek kapasitede, iki katlı olup, 560m² alan üzerine kurulmuştur. Bunun dışında, Şirinevler Yerleşkesi Kütüphanesi 75 kişilik kapasiteye ve 15.000 ciltlik raf olanağıyla 300m² kapalı alanda hizmet vermektedir.

 Ayrıca sunulan kültürel, sanatsal, sportif ve diğer etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

www.iku.edu.tr/TR/4_0_yerleskede-yasam.html

İLETİŞİM SANATLARI BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO 

Prof. Dr. Işıl ZEYBEK ;

Doç.Dr.Öykü Ezgi YILDIZ;

Dr. Öğretim Üyesi Gülnur Işıklar;

Dr. Öğretim Üyesi  Ceren Bilgici Oğuz;

Öğr. Gör. Dr. Rezal KOÇ*;

(*) Diğer Üniversitelerden Gelen ve Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri

 

Program Etkinlikleriİletişim Bilgileri

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işıl ZEYBEK
E-Posta   i.zeybek@iku.edu.tr
Tel  (0212) 498 41 23
Faks   (0212) 661 85 36