Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Özel Hukuk (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Özel Hukuk (Doktora) Programı Ana Sayfası

Özel Hukuk (Doktora)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı


Özel Hukuk, hukuk biliminin ulusal ve uluslararası alanda en fazla ve en hızla gelişen alanını oluşturmaktadır. Özellikle son elli yılda; başta Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve bu bağlamda ekonomik ağırlıklı hukuki ilişkilerin ağırlık kazandığı atipik sözleşmeler hukuku, Banka ve Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku alanlarında ulusal hukukun yanı sıra uluslararası ve uluslarüstü boyutta önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Söz konusu gelişim ve evrim süreci devam etmektedir. Kısaca “Özel Hukuk Bilimleri” olarak nitelenebilecek anılan bilim alanlarında ayrıntılı, derinlemesine ve bilime katkı niteliğinde özgün monografik tez ve araştırma programlarını gerçekleştirmeye muktedir yetkin hukukçuları yetiştirmek “Özel Hukuk Doktora Programı”nın belli başlı amacını ve özelliğini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda verilen eğitim aracılığıyla, genç hukukçuların çağdaş ve evrensel bir bakış açısında çeşitli hukuksal sorunları akla, mantığa, sağduyuya ve en başta adalete uygun olarak çözebilmeleri gerçekleştirilmiş olacaktır.


Kuruluş

2003-2004 Eğitim-Öğretim yılından beri Özel Hukuk Doktora Programı yürütülmektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, vakıf üniversiteleri içinde, doktora programı yürütmeye YÖK tarafından yetkili kılınmış ilk Hukuk Fakültesi olma niteliğini taşımaktadır. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemine kadar Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüten Prof. Dr. İlhan ULUSAN'dan sonra, Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı'na atanan Prof. Dr.Merih Kemal OMAĞ, halen bu görevi yürütmektedir.

Kazanılan Derece

4 yıllık (8 yarıyıllık) doktora eğitim planında yer alan zorunlu dersler dahil toplam 8 dersi, yeterlik sınavını, tez önerisini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Özel Hukuk alanında doktora derecesi verilir.

5 yıllık (10 yarıyıllık) doğrudan doktora eğitim planında yer alan zorunlu dersler dahil toplam 16 dersi, yeterlik sınavını, tez önerisini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan, en az 300 AKTS’ye sahip öğrencilere Özel Hukuk alanında doktora derecesi verilir.

 

Öğretim Dili

Özel Hukuk Doktora Programının öğretim dili Türkçe’dir.
 

Çalışma Şekli

Tam zamanlı ve Tezli

 

Yerleşme Şartları

BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

• Özel Hukuk Doktora Programına, Hukuk Fakültesi Mezunları başvurabilir.
• ALES sınavına geçtiğimiz 3 yıl içinde girip, EA grubundan en az 55  (lisans diplomasıyla doktora programına başvuracaklar için 70) puan almış olmak,
• Doktora programına başvurabilmek için, ÜDS'den en az 55 puan veya
  Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan,
  yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve
  Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası
  Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması
  zorunludur.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Adayların başvuru sırasında,
- Diploma fotokopisi,
- ALES Belgesi fotokopisi,
- Transkript fotokopisi,

-Yabancı Dil Belgesi Fotokopisi
- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

• Kesin kayıt için öğrenci kimlik belgesi doldurulmalı ve ilgili birime teslim edilmelidir.
• Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin asılları, ikametgâh belgesi, noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.

Çift Anadal - Yandal

Özel Hukuk Doktora Programında çift anadal ve yandal olanağı yoktur.

 

Staj

Özel Hukuk Doktora Programı için staj yapılması zorunlu değildir.
 

Ölçme ve Değerlendirme

 Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

 

A
 
 
 

A-
 
 
 

B+
 
 
 

B
 
 
 

B-
 
 
 

C+
 
 
 

C
 
 
 

C-
 
 
 

D+
 
 
 

D
 
 
 

D-
 
 
 

FD
 
 
 

FF
 
 
 

4.0
 
 
 

3.7
 
 
 

3.3
 
 
 

3
 
 
 

2.7
 
 
 

2.3
 
 
 

2.0
 
 
 

1.7
 
 
 

1.3
 
 
 

1.0
 
 
 

0.7
 
 
 

0.0
 
 
 

0.0
 
 
 
 


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi
 


Y: Yeterli
 


P: Ders devam ediyor
 


R: Tekrar
 


N: Kredisiz ders
 


E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik
 


Z: Yetersiz
 


T: Transfer
 


V:Dersten çekilmiş
 Değerlendirme

Madde 18

Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun;

a) Doktorada en az B (3) olması gerekir. 

Değerlendirmede, İKU Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 13. maddesinde düzenlenmiş olan not sistemi uygulanır. Bu şartları gerçekleştirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa Yaz Öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başkı bir dersi seçebilir.

***Başarı notu rakamla 4'lük sistemde, aynı zamanda harf olarak yazılmalıdır

 

Mezuniyet Koşulları

Doktora programında mevcut olan (toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az B (3) ağırlıklı not ortalaması elde etmek gereklidir. Ayrıca, (30 AKTS karşılığı) doktora yeterlik sınavı başarılmalı,  (toplam 150 AKTS karşılığı) Doktora tezi de başarı ile bitirilmelidir.
 

Doğrudan Doktora programında mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az B (3) ağırlıklı not ortalaması elde etmek gereklidir. Ayrıca, (30 AKTS karşılığı) doktora yeterlik sınavı başarılmalı,  (toplam 150 AKTS karşılığı) Doktora tezi de başarı ile bitirilmelidir.

 

Uluslararası İşbirliği

ERASMUS Programı çerçevesinde çeşitli yabancı ülke üniversiteleriyle anlaşmalar yapmak suretiyle öğrencilerimizin yurt dışı deneyim kazanmalarını sağlayacak bir ortam sağlanmaktadır. Fakültemizde Erasmus programı ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılarak, uluslararası alanda etkinliklerini sürdürmektedir. 2004 yılında başlayan Erasmus çalışmalarımız sonucunda günümüzde bazı AB üniversitesileri ile işbirliği gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitim kurumları Trier Üniversitesi, Münster Üniversitesi, Brüksel Katolik Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi Hukuk Fakülteleridir. Şu ana kadar sekiz AB üyesi ülke öğrencisine ev sahipliği yapılmıştır. Erasmus Sözleşmesi çerçevesinde aşağıdaki Üniversitesiler ile Lisansüstü düzeyde öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir.

Erasmus Partner Üniversiteleri:
*Trier Üniversitesi - Almanya
*Saarbrücken Üniversitesi - Almanya
*Aristo Selanik Üniversitesi - Yunanistan
*Bochum Ruhr Üniversitesi - Almanya
*Justus-Liebig Giessen Üniversitesi- Almanya
*Viadrina European Üniversitesi- Almanya
*Salzburg Üniversitesi - Avusturya
*Miskolc Üniversitesi - Macaristan
 

Mezunların İstihdam Profilleri

Doktora programı mezunlarımız, toplumda çeşitli meslekleri rahatlıkla yürütecek geniş bir bilgi donanımına sahiptirler. Başta hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik, hukuk danışmanlıkları, teknik nitelik taşıyan uğraşların yanında kitle iletişim (medya) sektöründe, bankalar, sigorta şirketleri, özel sektörde ve kamu sektöründe faaliyet gösteren alanlarda yöneticilik, teftiş kurullarında müfettiş / denetçi ve uluslararası alanda dış ilişkiler uzmanı olarak çalışma imkanları bulabilmektedirler.Mezunlarımız, donanımlı birer hukuk doktoru olarak, özellikle akademik alanda çalışmalar yürütebilmektedirler.

 

Üst Derece Programlara GeçişSunulan OlanaklarProgram Etkinlikleri

Erasmus Partner Üniversiteleri ve Hukuk Fakültemizin işbirliğiyle, her yıl Eylül ayında 1 hafta süresince 2 grup halinde Çeşme'de Yaz Akademisi düzenlenerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Özel Hukuk ile ilgili olan güncel kararları tartışılmaktadır. Ayrıca, Erasmus Partner Üniversitelerinden gelen misafir öğretim üyeleri, belirli aralıklarla fakültemizde seminerler vermektedir.

 

İletişim Bilgileri

Program Başkanı
Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ
Tel : (0212) 498 46 71
m.omag@iku.edu.tr