Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Kamu Hukuku (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Kamu Hukuku (Doktora) Programı Ana Sayfası

Kamu Hukuku (Doktora)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Günümüzün Kamu Hukuku sorunlarına ilişkin fikir yürütme yeteneğini kazandırmayı amaçlayan programın temel hedefi, güncel Kamu Hukuku sorunlarını irdeleyerek özellikle Ceza Hukuku, İdare Hukuku, İnsan Hakları, Avrupa Birliği Hukuku ile Uluslararası Hukuk konuları üzerine uzmanlaşmaktır. 

 

Kuruluş

2003-2004 Eğitim-Öğretim yılından beri Kamu Hukuku Doktora Programı yürütülmektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, vakıf üniversiteleri içinde, doktora programı yürütmeye YÖK tarafından yetkili kılınmış ilk Hukuk Fakültesi olma niteliğini taşımaktadır. 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılına  kadar Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüten Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER'den sonra, Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Durmuş TEZCAN, halen bu görevi yürütmektedir. Yard. Doç. Dr. Ömer KORKMAZ, 2011'de Kamu Hukuku Anablim Dalı Başkan Yardımcısı olarak atanmış, halen bu görevi yürütmektedir.

Kazanılan Derece

4 yıllık (8 yarıyıllık) doktora eğitim planında yer alan zorunlu dersler dahil toplam 7 dersi, yeterlik sınavını, tez önerisini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Kamu Hukuku alanında doktora derecesi verilir.

5 yıllık (10 yarıyıllık) doğrudan doktora eğitim planında yer alan zorunlu dersler dahil toplam 15 dersi, yeterlik sınavını, tez önerisini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan, en az 300 AKTS’ye sahip öğrencilere Kamu Hukuku alanında doktora derecesi verilir. 

Öğretim Dili

Kamu Hukuku Doktora Programının öğretim dili Türkçe’dir.

 

Çalışma Şekli

Tam zamanlı ve Tezli

 

Yerleşme Şartları

BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

• Kamu Hukuku Doktora Programına, Hukuk Fakültesi Mezunları başvurabilir.
• ALES sınavına geçtiğimiz 3 yıl içinde girip, EA grubundan en az 55  (lisans diplomasıyla doktora programına başvuracaklar için 70) puan almış olmak,
• Doktora programına başvurabilmek için, ÜDS'den en az 55 puan veya
  Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan,
  yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve
  Almanca dillerinden birinden ÜDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası
  Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması
  zorunludur.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

• Adayların başvuru sırasında,
- Diploma fotokopisi,
- ALES Belgesi fotokopisi,
- Transkript fotokopisi,

-Yabancı Dil Belgesi Fotokopisi
- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- Kayıt harcı makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

• Kesin kayıt için öğrenci kimlik belgesi doldurulmalı ve ilgili birime teslim edilmelidir.
• Kesin kayıt için yukarıda sayılan belgelerin asılları, ikametgâh belgesi, noter onaylı nüfus cüzdanı sureti, 6 adet fotoğraf ve öğrenim ücretinin ilk taksitinin yatırıldığına dair belge istenecektir.

 

Çift Anadal - Yandal

Kamu Hukuku Doktora Programında çift anadal ve yandal olanağı yoktur.

 

Staj

Kamu Hukuku Doktora Programı için staj yapılması zorunlu değildir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A
 
 

A-
 
 

B+
 
 

B
 
 

B-
 
 

C+
 
 

C
 
 

C-
 
 

D+
 
 

D
 
 

D-
 
 

FD
 
 

FF
 
 

4.0
 
 

3.7
 
 

3.3
 
 

3
 
 

2.7
 
 

2.3
 
 

2.0
 
 

1.7
 
 

1.3
 
 

1.0
 
 

0.7
 
 

0.0
 
 

0.0
 
 

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi
 


Y: Yeterli
 


P: Ders devam ediyor
 


R: Tekrar
 


N: Kredisiz ders
 


E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik
 


Z: Yetersiz
 


T: Transfer
 


V:Dersten çekilmiş
 


Değerlendirme

Madde 18

Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun;

a) Doktorada en az B (3) olması gerekir. 

Değerlendirmede, İKU Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 13. maddesinde düzenlenmiş olan not sistemi uygulanır. Bu şartları gerçekleştirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa Yaz Öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başkı bir dersi seçebilir.

***Başarı notu rakamla 4'lük sistemde, aynı zamanda harf olarak yazılmalıdır

 

 


Mezuniyet Koşulları

Doktora programında mevcut olan (toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az B (3) ağırlıklı not ortalaması elde etmek gereklidir. Ayrıca, (30 AKTS karşılığı) doktora yeterlik sınavı başarılmalı, (toplam 150 AKTS karşılığı) Doktora tezi de başarı ile bitirilmelidir. Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.


Uluslararası İşbirliği

ERASMUS Programı çerçevesinde çeşitli yabancı ülke üniversiteleriyle anlaşmalar yapmak suretiyle öğrencilerimizin yurt dışı deneyim kazanmalarını sağlayacak bir ortam sağlanmaktadır. Fakültemizde Erasmus programı ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılarak, uluslararası alanda etkinliklerini sürdürmektedir. 2004 yılında başlayan Erasmus çalışmalarımız sonucunda günümüzde bazı AB üniversitesileri ile işbirliği gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitim kurumları Trier Üniversitesi, Münster Üniversitesi, Brüksel Katolik Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi Hukuk Fakülteleridir. Şu ana kadar sekiz AB üyesi ülke öğrencisine ev sahipliği yapılmıştır. Erasmus Sözleşmesi çerçevesinde aşağıdaki Üniversitesiler ile Yüksek lisans programı kapsamında öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir.

Erasmus Partner Üniversiteleri:
*Trier Üniversitesi - Almanya
*Saarbrücken Üniversitesi - Almanya
*Aristo Selanik Üniversitesi - Yunanistan
*Bochum Ruhr Üniversitesi - Almanya
*Justus-Liebig Giessen Üniversitesi- Almanya
*Viadrina European Üniversitesi- Almanya
*Salzburg Üniversitesi - Avusturya
*Miskolc Üniversitesi - Macaristan
 

Mezunların İstihdam Profilleri

Doktora programı mezunlarımız, toplumda çeşitli meslekleri rahatlıkla yürütecek geniş bir bilgi donanımına sahiptirler. Başta hâkim, savcı, avukat, noter, hukuk danışmanı, hukukçu akademisyen olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı veya Avrupa Birliği Genel Sekreterliği başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uzman hukukçu ve özel sektörde yönetici, teftiş kurullarında müfettiş/denetçi ve uluslararası alanda dış ilişkiler uzmanı olarak çalışma imkânları bulabilmektedirler. Mezunlarımız, donanımlı birer hukuk doktoru olarak, özellikle akademik alanda çalışmalar yürütebilmektedirler.

 

Üst Derece Programlara GeçişSunulan Olanaklar

Kamu Hukuku doktora öğrencisi, Özel Hukuk doktora programından 2 ders seçebilir.

 

Program Etkinlikleri

Erasmus Partner Üniversiteleri ve Hukuk Fakültemizin işbirliğiyle, her yıl Eylül ayında 1 hafta süresince 2 grup halinde Çeşme'de Yaz Akademisi düzenlenerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin güncel kararları tartışılmaktadır. Ayrıca, Erasmus Partner Üniversitelerinden gelen misafir öğretim üyeleri, belirli aralıklarla fakültemizde seminerler vermektedir.

 

İletişim Bilgileri

Kamu Hukuku Anablim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN
Tel : (0212) 498 45 21
d.tezcan@iku.edu.tr