Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Programı Ana Sayfası

Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İKÜ Türk Dili ve Edebiyatı doktora programı disiplinler arası bakış açısına sahip, alanındaki bilgi birikimine hâkim uzmanlar ile akademik kurumlarda eğitim ve araştırma yapacak bilim adamları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programı tamamlayan aday, Türk Dili ve Edebiyatı alanında kuramsal bir temele sahip olacak ve bu alandaki gelişmeleri, yenilikleri ve değişimleri, sahip olduğu altyapı ile sentezleyip seçtiği alana katkıda bulunacaktır.

 

Kuruluş

20 Nisan 2000 tarihli Senato Kararıyla Prof. Dr. İskender Pala başkanlığında faaliyete başlayan Anabilim Dalı Şirinevler Kampüsü Ana Bina’da eğitime başlayan Anabilim Dalı 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.  Artan öğrenci sayısı ile birlikte 2005 yılından itibaren Ataköy Yerleşkesi’nde eğitim hayatına devam etmektedir. 1 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan ve bugün 30 öğrencisi bulanan Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı her geçen yıl -gerek öğretim elemanı kadrosu, gerekse öğrenci sayısı bakımından- gelişmeye ve büyümeye devam etmektedir. Bölümümüzde kuruluşundan itibaren sırasıyla Prof. Dr. İskender PALA, Prof. Dr. Durali YILMAZ, Prof. Dr. Hayati DEVELİ, Prof. Dr. Ömür CEYLAN Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüşlerdir. 2013 yılından itibaren Prof. Dr. Vahit TÜRK bu görevi  yürütmektedir.

 

Kazanılan Derece

4 yıllık (8 yarıyıllık) doktora eğitim planında yer alan zorunlu dersler dahil toplam 8 dersi, yeterlik sınavını, tez önerisini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora derecesi verilir.

 

Öğretim Dili

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın öğretim dili Türkçedir.

 

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.
 

Yerleşme Şartları

- Yüksek lisans derecesine sahip olmak. (Yüksek Lisans derecesinin yurt dışından alınmış olması halinde ilgili Yükseköğretim Kurumu’nun Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tanınırlık görüşü aranır.)

- Lisans ve yüksek lisans eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Halkbilimi, Türk Halkbilimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği dışındaki bölümlerden tamamlamış olanlar bilimsel hazırlık sınıfı okumak zorundadır.

 -Yabancı dil puanı en az 55 olmak zorundadır.
-ALES Sonuç Belgesi: ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) sözel puan türünden en az 55  puan veya GMAT (Graduate Management Admission Test) en az 450, GRE (Graduate Record Examinitation) Quantitative bölümünden en az 610  puan almış ve başvuru sırasında sonuç belgesini ibraz etmiş olmak;
Yabancı Dil Sonuç Belgesi:ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan almış olmak.
Yabancı Dil sınav belgelerinin geçerlilik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.
Yabancı uyruklu adayların başvurularında ana dilleri dışında; İKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 9/4 maddesi uyarınca Türkçe veya ÜAK tarafından doçentlik dili olarak kabul edilen dillerden birinde yeterlik belgesi istenir. Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar için ilgili enstitü yönetim kurulunca oluşturulacak jüri tarafından yapılacak sınavdan başarılı olma şartı aranır.
 
 
Değerlendirme
Başvuran adaylar arasında ALES puanının % 50’si, yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının % 10’u, yabancı dil sınavı puanının %10'u ve mülakat puanının % 30’u dikkate alınarak hesaplama yapılır; 65 ve üzeri not alan adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak ilan edilen kontenjan sayısınca kayıt hakkı belirlenir.
 

 

Çift Anadal - YandalStaj

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda staj zorunlu değildir.

 

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan toplam 240 krediye denk gelen derslerin tümünü başarıyla
tamamlamak üzere Doktora programı için 3.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

 

Uluslararası İşbirliği

Bölümümüz Erasmus değişim programının yanı sıra Türkoloji coğrafyasının önemli üniversiteleri ile de temas ve işbirliği halindedir. Azerbaycan Bakü Slavyan Üniversitesi ile ortak yürütülen kısa film projesi sürmekte, aynı üniversite ile imzalanmış bulunan öğrenci-öğretim üyesi değişim programı hayata geçirilmek üzeredir. Rusya Astrakhan Devlet Üniversitesi ile üniversitemiz arasında imzalanmış bulunan işbirliği protokolü uyarınca Bölüm öğrenci ve öğretim elemanlarımızdan oluşan bir delegasyon Rusça dil kursu için adı geçen üniversitede bulunmuş, yine Astrakhan Üniversitesi ile ortak düzenlenen Uluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu  12-13 Eylül 2011’de gerçekleştirilmiştir. 
 

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olarak çalışabilme olanağına sahip olacaklardır.

Üst Derece Programlara GeçişSunulan Olanaklar

Anabilim dalımızda 12 tam zamanlı öğretim elemanı ve 1 Ders Saati Ücretli (DSÜ) öğretim elemanı bulunmaktadır. Ayrıca bölümde 5 tam zamanlı Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim planının uygulanması ve yürütülmesi, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı ve Türk Dili bilim dalları tarafından sağlanır. Eski Türk Edebiyatı alanında 3, Yeni Türk edebiyatı alanında 4, Türk Dili alanında 5, Halk Edebiyatı Alanında 1 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümümüzde 24 adet doktora öğrencisi eğitim görmektedir.

Ayrıca gerek nitelikli çalışma ortamı gerekse zengin koleksiyonlarıyla Üniversite Kütüphanesi akademik çalışmaları için öğrencilere destek sağlar. Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1997 – 1998 akademik yılında kurulan Kütüphane İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphanesi Ataköy Kampüsü Kütüphanesi, Şirinevler Kampüsü Kütüphanesi ve Basın Ekspres Kampüsü Kütüphanesi olmak üzere üç şube olarak kullanıcılara hizmet vermektedir.

Ataköy kampüsü kütüphanesi koleksiyonu, referans kitapları, iktisadi ve idari bilimler, fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, sosyal ve genel konulu yayınlardan oluşmaktadır. Şirinevler kampüsü kütüphanesi koleksiyonu, referans kitapları, hukuk ve genel konulu yayınlardan oluşmaktadır. Koleksiyon satın alma ve bağış yoluyla geliştirilmektedir. Satın alınacak kitap ve dergiler öğrencilerimiz, öğretim görevlilerimiz ve personelimizden gelen istekler doğrultusunda tespit edilmektedir. Kütüphanemizde kaynaklar Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre yerleştirilmiş olup, açık raf sistemiyle çalışmaktadır.

Kütüphanedeki mevcut materyaller, YORDAM 2001 Kütüphane otomasyon programı kullanılarak, elektronik ortama aktarılmış ve internetten okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Kütüphanemizde bulunan bilgisayarlardan kullanıcılar, online katalog taraması yaparak yararlanabilirler. Ayrıca kullanıcılara, dizüstü bilgisayarlarıyla internete kablosuz (Wireless) bağlanma imkanı sunulmuştur.

Üniversite Kütüphanemiz, ACM Digital, Beckonline, EBRARY (Elektronik Kitap), Hein Online, IEEL: IEEE/IEE (Electronic Library), JSTOR, Kazancı Mevzuat-İçtihat Arama Motoru, Kazancı Hukuk Eserleri Bankası, Material ConneXion Materials, MathSciNet, Oxford English Dictionary, Project MUSE, Springer, Science Direct, Taylor&Francis, ULAKBİM Ulusal Veri Tabanı, Web of Science SCI, SSCI, AHC, WOS, WestLaw, Wiley Online Library adı veritabanlarına üyedir.

Bunun yanı sıra, Anabilim Dalı öğrencilerinin istifadesine açık olan Bölüm Kütüphanesi de alan araştırmaları açısından oldukça zengin içeriğe sahiptir.

Program Etkinlikleri

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2006) 11 – 13 Eylül 2006

II. Uluslararası  Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2008) 4 – 6 Ağustos 2008

III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2010)  20 – 22 Eylül 2010

IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2012) 27-28 Ağustos 2012

V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2014) 23-24 Haziran 2014

 

I. Uluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi “Dillerin ve Metinlerin Kökenine Yolculuk” (UDKEK), 12-13 Eylül 2011

Türk Halk Biliminin 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti: Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı, Motif Vakfı-İstanbul Kültür Üniversitesi, 16-17 Eylül 2011

İletişim Bilgileri

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal

Tel: 0212 498 49 04


E-mail: m.koksal@iku.edu.tr

Adres:

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

E5 Karayolu Üzeri Bakırköy/34156 İstanbul Türkiye