Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Avrupa Birliği Etütleri (Tezli)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Avrupa Birliği Etütleri (Tezli) Programı Ana Sayfası

Avrupa Birliği Etütleri (Tezli)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Avrupa Birliği Etütleri Tezli Yüksek Lisans Programı Avrupa Birliği ve AB-Türkiye ilişkileri hakkındaki gelişmeleri takip eden, bu gelişmeleri sistematik bir biçimde incelemek isteyen adaylara teorik, tarihsel ve metodolojik bir alt yapı kazandırmayı amaçlamaktadır. Zengin seçmeli ders olanakları ise bu alt yapıyı farklı alanlara yoğunlaşan dersler ile geliştirmeyi hedeflemektedir. Seçmeli dersler Avrupa Birliği Dış Politikası, Avrupa Komşuluk Politikası, AB Ekonomisi gibi çok çeşitli konulara, bu konularda yaşanan gelişmelere ve tabii ki bu gelişmelerin Türkiye açısından önemine odaklanmaktadır. Öğrencilere günümüz Avrupa Birliği hakkında analitik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan programda dersler, alanında uzman akademisyenlerin ve emekli diplomatların koordinatörlüğünde hazırlanmaktadır. Programın temel hedefi, mezunlarını, AB-Türkiye delegasyonu, farklı uluslararası kuruluşlar ve Dışişleri Bakanlığı AB Genel Müdürlüğündeki pozisyonlarda görev almaya hazırlamaktır.

Kuruluş

Avrupa Birliği Etütleri Tezli Yüksek Lisans Programı’nda şu an kadrolu olarak ders veren; 1 Profesör, 1 Doçent, 6 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Emekli Büyükelçi ders vermektedir.
 
Avrupa Birliği Etütleri Tezli Yüksek Lisans Programı ilk olarak, 2004-2005 Akademik Yılı’nda öğrenci almaya başlamıştır. Program halen Tezli Program olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir.


Kazanılan Derece

 Lisansüstü Derecesi.

Öğretim Dili

 İngilizce

Çalışma Şekli

 Örgün 
Tezli   Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıldır.)
¨       Tezli yüksek lisans programının ders yükü ilk iki yarıyıl için, her yarıyılda 2 zorunlu ve 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 8 dersdir. Öğrenciler, bu derslere ek olarak kredisiz bir seminer dersi alırlar. 


Yerleşme Şartları

Başvuru Koşulları

4 Yıllık lisans programı mezunu olmak (Lisans programının  Uluslararası İlişkiler ya da yakın konularda olması tercih edilmektedir).

ALES sınavına geçtiğimiz beş yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü programın puan türünde (EA) en az 55 puan almaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için bkz: http://www.iku.edu.tr/2/604/enstituler.html

Çift Anadal - Yandal

Lisansüstü eğitim programımızda Çift Anadal ve Yandal Uygulaması henüz aktif değildir.

Staj

Lisansüstü eğitim programımızda zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Programda okuyan öğrencilerimize A (4.00) , A- (3.70), B+ (3.30), B ( 3.00) , B- ( 2.70) ve F (0.00) notları verilmektedir. Öğrenci A, A-,B+,B,B- aldığı derslerden başarılı sayılmakta, F aldığı derslerden ise başarısız sayılmaktadır.Öğrenci F aldığı dersleri tekrarlamak zorundadır

Mezuniyet Koşulları

Yükseklisans
Programı
Genel Olarak
Madde 23 — a) Yükseklisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki sekilde yürütülebilir. Bu
programların, Enstitü'nün hangi Anabilim/Anasanat Dallarında açılacagı ve nasıl yürütülecegi, Enstitü
Anabilim/Anasanat Dalı'nın önerisi ve Enstitü Kurulu'nun kararı ve Senato'nun onayı ile belirlenir.
b) Tezli ve Tezsiz Yükseklisans Programları arasında geçis iznine, ilgili Enstitü
Anabilim/Anasanat Dalları'nın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
c) Bir yüksekögretim kurumunun lisans programına kayıtlı ögrencilerin, asagıdaki sartları
saglamaları kosulu ile, lisansüstü programlarında sunulan derslere kayıt yaptırmaları ve bu dersleri,
ilgili yükseklisans programındaki ders yüküne saydırabilmeleri mümkündür:
1) Lisans diploması ve asgari ALES notu dısında, o yüksek lisans programı için aranan sartları
gerçeklestirmis olması,
2) _zledigi lisans programının son sınıfında kayıtlı olması,
3) Lisansüstü programından en fazla üç (3) ders alması ve bu derslerden herhangi birisinin, hem
lisans hem yükseklisans programında zorunlu kredi hesabına katılmaması.
A - Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve Kapsam
Madde 24 — a) Tezli yüksek lisans programının amacı; ögrencinin bilimsel arastırma yaparak
bilgilere erisme, bilgiyi degerlendirme ve yorumlama yetenegini kazanmasını saglamaktır. Bu
program, toplam yirmibir krediden az olmamak kosuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez
çalısmasından olusur. Seminer ve tez çalısması kredisiz olup, basarılı veya basarısız, yeterli veya
yetersiz olarak degerlendirilir. Ögrenci, en geç üçüncü yarıyılın basından itibaren her yarıyıl tez
çalısmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
b) Ögrencinin alacagı derslerden en fazla iki tanesi, lisans ögrenimi sırasında alınmamıs olması
kosuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ögrenci, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı
Baskanlıgı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı, karsı kurum ve Enstitü Yönetim
Kurulu'nun kabulü ile aynı veya farklı Enstitülerdeki farklı programlarda veya baska yüksekögretim
kurumlarında verilmekte olan esdeger düzeydeki derslerden de seçebilir. Ancak, lisans dersleri ile bu
tür derslerin toplam sayısı iki (2)'den; geçerli toplam kredisi altı (6)'dan fazla olamaz.
Süre
Madde 25 — a) Tezli yükseklisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak 21 inci
maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabilecegi danısmanı tarafından
belirlenen ögrenciler için bu süre, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile üç yarıyıla indirilebilir.
b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini basarıyla tamamlayamayan ve 2.70
genel not ortalamasını tutturamayan ögrencinin, ilgili Enstitü ile ilisigi kesilir.
c) Tez çalısması sırasında tez raporlarından, üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez basarısız
not alan ögrencinin ilgili Enstitü ile ilisigi kesilir.
d) Kredili dersleri ile seminer dersini basarı ile bitiren, ancak tez çalısmasını dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamadıgı için tez sınavına giremeyen ögrenciye, danısmanı ve ilgili Enstitü
Anabilim/Anasanat Dalı Baskanlıgı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile tezini jüri
önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.
Tez Danısmanı Atanması ve Tez Çalısması
Madde 26 — a) Yükseklisans programına kaydını yaptıran ögrenciye, Enstitü
Anabilim/Anasanat Dalı Baskanlıgı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar tez danısmanı atanır. Tez çalısmasının niteliginin birden fazla tez danısmanı
gerektirdigi durumlarda, aynı sekilde ikinci tez danısmanı atanır.
b) Tez danısmanı, ögretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip ögretim
görevlileri arasından seçilir. Gerekli hallerde, danısman atanıncaya kadar danısmanlık islemleri,
Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Baskanlıgı'nın görevlendirecegi bir ögretim üyesi tarafından geçici
olarak yürütülür.
c) Gerekli hallerde, mevcut danısmanın görüsü alınarak, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı'nın
gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danısman degistirilebilir.
d) Tez danısmanıen geç üçüncü yarıyılın kayıt dönemi sonuna kadar, belirlenen tez konusunu
ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Baskanlıgı aracılıgıyla Enstitü'ye bildirir. Tez danısmanı, ögrencinin
çalısmalarını her yarıyıl sonunda basarılı veya basarısız olarak degerlendiren bir raporu,
Anabilim/Anasanat Dalı Baskanlıgı aracılıgıyla ilgili Enstitü'ye bildirir. Basarısızlık durumunda
Madde 25/c hükmü uygulanır.
Yükseklisans Tezinin Sonuçlanması
Madde 27 — Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılmasına iliskin esaslar sunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programındaki bir ögrenci, tezini _KÜ tez yazım kılavuzundaki esaslara
ve ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Baskanlıgının o program için öngörecegi özel kurallara uygun olarak
hazırlamak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
b) Ögrenci tamamlamıs oldugu yüksek lisans tezinin bir kopyasını danısman ögretim üyesinin
onay yazısı ile birlikte Anabilim Dalı Baskanlıgı kanalıyla Enstitüye teslim eder.
c) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Baskanlıgının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri ögrencinin tez danısmanı ve en az biri yüksekögretim
kurumu içindeki baska bir Enstitü Anabilim/Anasanat Dalından veya baska bir yüksekögretim
kurumundan olmak üzere, üç veya bes kisiden olusur. Ayrıca, üç kisilik jüriler için bir, bes kisilik
jüriler için ise iki yedek jüri üyesi aynı sekilde belirlenir. Jürinin üç kisiden olusması durumunda,
ikinci tez danısmanı jüri üyesi olamaz. Jüri üyelerinin belirlenmesinden sonra, aday Enstitüye teslim
ettigi tezin aynısını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder.
d) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildigi tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak ögrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve yeri, tez danısmanının önerisi üzerine
Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile ögrenciye yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı, tez
çalısmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden olusur.
e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çogunlukla kabul, red veya
düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Baskanlıgı’nca tez sınavını
izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen ögrencinin Enstitü ile ilisigi kesilir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ögrenci, en geç üç ay içinde geregini yaparak tezini aynı jüri
önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen ögrencinin, Enstitü ile ilisigi
kesilir.
Yükseklisans Diploması
Madde 28 — Tez sınavında basarılı olmak ve diger kosulları da saglamak kaydıyla ciltlenmis
yüksek lisans tezinin en az üç kopyasını, iki adet PDF formatında CD’sini ve biri Türkçe, digeri ilgili
Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Baskanlıgınca kabul edilmis bir yabancı dilde hazırlanmıs özetinin en
az üçer kopyasını, tez sınavına giris tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi
sekil yönünden ilgili Enstitü tarafından uygun bulunan yüksek lisans ögrencisine, yüksek lisans
diploması veya diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilir.
Yüksek lisans diploması üzerinde, ögrencinin izlemis oldugu Enstitü Anabilim/Anasanat
Dalındaki programın onaylanmıs adı bulunur.


Uluslararası İşbirliği

Erasmus Programı Nedir?
Avrupa Birliği Komisyonu'nun ülkeler arasında karşılıklı tanımayı, mevcut eğitim potansiyellerini daha iyi kullanmayı ve geliştirmeyi amaçlayan AB Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates (Genel Eğitim) Programı bünyesinde yer alan Erasmus Programı, yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğini düzenleyen programdır.

Erasmus Programı için Kime Başvuracaksınız?
İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Erasmus Koordinatörü Ahmet Cemal Ertürk'tür. Her eğitim öğretim yılında iki defa Erasmus Programı’na başvurular gerçekleşir

Erasmus Programı’na Başvuru Koşulları Nelerdir?
Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olmak programa başvuru için yeterlidir. Öğrenci, İngilizce Dil Sınavı ve mülakat sonucunda değerlendirilir ve bölümümüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri arasından seçeceği birine bir ya da iki dönem için gider.

Bölümümüz öğrencileri okulumuzun yapmış olduğu uluslararası alandaki ikili anlaşmalar sayesinde, erasmus programı haricinde de yurt dışında 6 aydan 1 yıla kadar eğitim alma olanağına sahiptir. İkili anlaşmalar için bkz. http://www.iku.edu.tr/ENG/14/358/Ogrenim-Hareketliligi.html

İletişim Bilgileri

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal Ertürk

E-mail: a.erturk@iku.edu.tr

Tel: 0(212) 498 4141 / dahili:4468Mezunların İstihdam Profilleri

Diplomasi, Akademi, Uluslararası Örgütler (AB, NATO, BM vb.), Düşünce Kuruluşları, Medya Kuruluşları, Özel ve Kamu Kuruluşları, Çokuluslu Şirketler, Özel Şirketler, Bankalar.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrecilerimiz, doktora eğitimlerine devam etmek için yurt içinde ve yurt dışındaki tüm üniversitelere başvuru yapabilmektedirler.

Sunulan Olanaklar

Kurulduğu günden bugüne, Avrupa Birliği'ni tüm yönleri ve bakış açıları ile öğrencilerine aktarmaya gayret eden bölümüzde, akademisyen kadronun yanısıra diplomatlar ve gazeteciler de bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmışlardır.

Bölümümüzce öğrencilerimize sunulan diğer bir imkan ise Erasmus öğrenci değişim programıdır. Bu program ile öğrencilerimiz bir ya da iki dönemlerini AB ülkelerinde geçirme imkanına sahip olabilmektedirler.Bunun yanı sıra, bölümümüzde uluslararası organizasyonlar, uluslararası toplantılar, ve çeşitli ziyaretler düzenlenmektedir.

Bu bağlamda da öğrencilerin bölüm dersleriyle öğrendiği teorik bilgilerin, pratik sahadaki deneyimleri ile pekişmesi sağlanmaktadır.

Bölümümüzün dinamik ve yetkin akademik kadrosu sayesinde, öğrenciler eğitim hayatında aldıkları bilimsel bilgiler ve teorik altyapı ile mesleki hayatlarına da hazır hale gelmektedir.

Program Etkinlikleri

Akademik programımızın gücünü uygulamalı çalışmalarla da destekleme anlayışıyla, öğrencilerimizin Bölümümüzün ders dışı etkinliklerine katılımına büyük önem vermekteyiz. Öğrencilerimiz İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümüne bağlı Küresel Siyasal Eğilimler biriminin gerçekleştirdiği konferans, panel ve seminerlere katılarak kendilerini geliştirme imkanı bulmaktadırlar.

Bunun yanı sıra her yıl düzenlenen uluslararası nitelikteki ziyaretlerle, öğrencilere dünya da siyasetin, diplomasinin ve alana dair yine pek çok unsurun merkezinde bulunma olanağı vermektedir.

İletişim Bilgileri

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mensur Akgün

E-Mail: makgun@iku.edu.tr

Tel: (212) 498 41 41/4460

Uluslararası İlişkiler Lisansüstü Program Koordinatörü: Arş. Gör. Seyyide Sena Türkdoğan

E-Mail: s.turkdogan@iku.edu.tr

Tel: (212) 498 41 41/4828