Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Doktora) Programı Ana Sayfası

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Doktora)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Moleküler Biyoloji ve Genetik doktora programı çok disiplinli bakış açısı ile yaşam bilimleri araştırmalarında önemli bir alan olup, misyonu sürekli olarak yenilenen, güncel bilimsel gelişmeleri takip eden, uluslararası ölçütlerde araştırmalar ve incelemeler yapabilen, alan ile ilgili problemlere özgün çözümler üretebilen, mevcut yöntem ve açılımları yeni ve özgün uygulamalarla geliştirebilen, donanımlı ve yetkin bilim insanları yetiştirmektir.

Kuruluş

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanunla kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kuruluş şeması içerisinde yer almaktadır. Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 5 Şubat 1998 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve daha sonra yenilenen yönetmelik 10 Haziran 2005 yılında 25841 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilerek işleyişe konulmuştur. Kurulduğu günden bu yana artan bir ivme ile eğitim-öğretim hayatına devam eden Fen Bilimleri Enstitüsü 13 dalda Yüksek Lisans ve 5 dalda Doktora Programına sahiptir. Fen Bilimleri Enstitüsü, 29.06.2011 tarihinden beri vermiş olduğu Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans eğitimine, 08.10.2014 tarihinden itibaren Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı ile devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Doktora derecesi verilir.

Öğretim Dili

Türkçe/İngilizce

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Yerleşme Şartları

 Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı’na başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetisine sahip olmaları ve ALES puanının 55, lisans diploması ile başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşulu ile, ALES sayısal alanda standart puanına sahip olması gerekir. Lisans derecesi ile doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya eş değer bir puana sahip olmaları ve daha önce disiplin suçu nedeni ile herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir.

Bu şartlar haricinde ayrıca, Moleküler Biyoloji ve Genetik doktora programı başvurularında İngilizce yeterliği için ÜDS’den (eş değeri YDS) en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversiteler Arası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer yabancı dil sınavlarından, ÖSYM’nin belirlediği ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun kabul ettiği eşdeğerlik tablolarına uygun olarak, en az 55 ÜDS standart puanına eş değer bir puan belgesi istenilecektir.

Yabancı uyruklu adayların ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların lisans üstü programlara kabul koşullarında ALES şartı aranmayacak ve T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Senato kararları uygulanacaktır.

Yüksek lisans derecesi ile doktoraya başvuracak olanların önerilen doktora programına kabulünde, ALES puanının yanısıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirmeye alınacaktır.

Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken standart belgelerin yanısıra en az iki adet referans mektubu sunması gerekmektedir. Tüm bu kriterler kapsamında kabul için istenilen sınav belgelerinin aşağıdaki yüzdelik değerleri ALES puanı % 50’den az olmamak koşulu ile her dönem Fen Bilimleri Enstitüsüne bildirilecektir.

 Değerlendirme kriterleri:

ALES: % 50

ÜDS: % 15

Mülakat: % 20

Lisans/Yüksek Lisans Not Ortalaması: % 15

Çift Anadal - Yandal

Herhangi bir Lisansüstü program ile Çift Anadal ve Yandal durumu bulunmamaktadır. 

Staj

Gerekli değildir.

Ölçme ve Değerlendirme

Istanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı Ölçme ve Değerlendirme Kritetleri Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğütarafındanresmi gazetede ilan edildiği şekilde uygulanmaktadır. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161226-4.htm 29.12.2016). 

MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl

sonu başarı notunun;

a) Yüksek lisansta en az (B-),

b) Doktora ve sanatta yeterlikte ise en az (B),

olması gerekir. Bilimsel hazırlık derslerinde almış oldukları program için geçerli olan başarı notu uygulanır.

(2) Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri, ilgili öğretim elemanı tarafından

Notlar Katsayı

A

4,0

A-

3,7

B+

3,3

B

3,0

B-

2,7

C+

2,3

C

2,0

C-

1,7

D+

1,3

D

1,0

D-

0,7

F

0,0

 

başarı notu olarak verilir:

G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Y: Yeterli

Z: Yetersiz

P: Ders devam ediyor

T: Transfer

(3) Kredi sağlamayan dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciye (Y), başarısız öğrenciye (Z) notu verilir.

(4) Başka yükseköğretim kurumlarından geçiş yapmış öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden, ilgili

mevzuat uyarınca eşdeğerliği kabul edilenlere (T) notu verilir. Ancak öğrencilerin, diledikleri takdirde, (T) notu

aldıkları derslerini kredisiz olarak tekrarlama hakları saklıdır.

(5) Bu şartları gerçekleştiremeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(6) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlayabilir veya açılırsa yaz öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci,seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.

 

www.iku.edu.tr/upp/1970/files/Fen-Bilimleri/%C4%B0K%C3%9C_Y%C3%B6netmelik(Aral%C4%B1k2016)(1).pdf

 

 

Mezuniyet Koşulları

Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı, tezli yüksek lisans derecesini tamamlamış öğrenci için 21 ulusal kredilik en az 7 ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından (180 AKTS); lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise toplam 42 ulusal kredilik en az 14 ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından (240 AKTS) oluşur. Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı’ndan mezun olacak öğrenci eğer herhangi bir yüksek lisans programından sonra Doktora Programı’na devam ediyorsa azami 2 yıl içerisinde toplam 21 kredi/saat ders almak ve başarılı olmak zorundadır. Lisans programından Doktora Programı’na gelen öğrenciler için ders yükümlülüğü azami 3 yıl için 42 kredi/saattir. Ders yükümlülüğünü başarıyla tamamlayan öğrenciler Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulan jüri tarafından Yeterlilik Sınavı’na alınır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı, yeterlilik sınavı başarıldıktan sonra atanmış danışman öğretim üyesi gözetiminde, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için  azami 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 9 yılda hazırlanacak ve Türkçe yazılacak bir tez çalışmasıyla tamamlanır. Tez çalışması süreci, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulmuş en az 3 üyeli tez izleme komitesi tarafından her yarıyıl sonunda Anabilim Dalı Başkanlığı’na rapor edilir. Danışman öğretim üyesinin olumlu görüşü üzerine Anabilim Dalı Başkanlığı’nın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulan jüri tarafından başarılı bulunan tez çalışmasının sahibi Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktor unvanı almaya hak kazanır. 

Uluslararası İşbirliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı ile Greenwich Üniversitesi (İngiltere), La Sapienza Üniversitesi (İtalya) ve Trier Üniversitesi (Almanya) ile 2008 yılında başlatılan ERASMUS programı kapsamında işbirliği yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programından mezun olan öğrenciler çeşitli üniversite ve araştırma enstitülerinde uzman, araştırma geliştirme sorumlusu, vb. gibi kadrolarda yer almaktadırlar.


Üst Derece Programlara Geçiş

-

Sunulan Olanaklar

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tam zamanlı çalışan ve kendi alanlarında uzman iki profesör, dört doçent, bir yardımcı doçent, 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca sunulan ders içeriğini arttırmak amacı ile çeşitli üniversite ve kurumlarda görev alan öğretim üyeleri tarafından da dersler verilmektedir. Öğrencilerimiz öğretim üyelerimizin ulusal ve uluslar arası alandaki proje ve araştırmalarında çalışabilme ve öğretim üyelerimizin rehberliğinde TÜBİTAK öğrenci projesi yapabilmektedirler.

Bölümümüzde tam donanımlı, 1 seminer-toplantı odası, 7 ofis ve öğrenci laboratuvar uygulamaları için kullanılan 2 öğrenci laboratuvarı, öğrenci ve bilimsel araştırma projeleri için kullanılan 9 laboratuar bulunmaktadır.

 

MBG Lab. I (öğrenci lab. I): 68 m²

 

· Diseksiyon mikroskobu

16 adet

· Bakteriyolojik etüv

1 adet

· Öğrenci mikroskobu

30 adet

MBG Lab. II (öğrenci lab. II): 68 m²

 

· Manyetik karıştırıcı

2 adet

· pH metre

1 adet

· Çalkalamalı su banyosu

1 adet

· Buzdolabı

1 adet

· Jel görüntüleyici

1adet

· Gradient PCR

1 adet

· Soğutmalı masa üstü santrifüj

1 adet

· Pipet seti

20 set

· Dikey akışlı güvenlik kabini

1 adet

· Tartı

1 adet

· Hassas terazi

1 adet

· Kuru ısıtıcı/soğutucu

1 adet

· Sallayıcılı inkübatör

1 adet

· Etüv

2 adet

· Masa üstü mini santrifüj

5 adet

MBG Lab. III: (araştırma lab.): 176.4 m²

 

· HPLC

1 adet

· Fluorometre

1 adet

· Görüntüleme cihazı (transilüminatör)

1 adet

· Mikropipet seti

15 adet

· Kar-buz makinası

1 adet

· Spektrofotometre

1 adet

· Masa üstü santrifüj

1 adet

· Masa üstü soğutmalı santrifüj

1 adet

· Mini santrifüj

1 adet

· pH metre

1 adet

· Gradient PCR

2 adet

· Real-Time PCR aparatı

1 adet

· -20 C derin dondurucu

2 adet

· -80 C derin dondurucu

1 adet

· Manyetik karıştırıcı

2 adet

· Buzdolabı

1 adet

· Çeker ocak

1 adet

· Su banyosu

1 adet

· Sallamalı inkübator

2 adet

· Tüp karıştırıcı

2 adet

· Kuru ısıtıcı-soğutucu

2 adet

· Kuru sallamalı ısıtıcı-soğutucu

1 adet

· Ultrasonik parçalayıcı

1 adet

· Jel kurutma cihazı

1 adet

· Mikropulse elektroporator

1 adet

· Sallamalı İnkübatör

1 adet

· Orbital sallayıcı

1 adet

. UV Cross Linker

1 adet

· Ultra saf su cihazı

1 adet

· Doku parçalayıcı

1 adet

Yıkama Odası: 20 m²

 

· Otoklav (büyük boy)

1 adet

· Otoklav (küçük boy)

1 adet

· Kuru sterilizatör

2 adet

· Ultra saf su cihazı

1 adet

· Çalkalamalı inkübatör

1 adet

· Deiyonize saf su cihazı

1 adet

· Mikrodalga fırın

1 adet

Terazi Odası ve Kimya Deposu:  6 m²

 

· Özel Donanımlı Kimyasal Dolabı

10 adet

· Hassas terazi

1 adet

· Terazi

1 adet

Hayvan Doku Kültürü Lab.: 23.5 m²

 

· Karbondioksitli etüv

3 adet

· Laminar flow

2 adet

· İnvert trinoküler mikroskop

1 adet

· Masa üstü santrifüj

1 adet

· Etüv

1 adet

· Masa altı buzdolabı

1 adet

· Mikropipet seti

3 adet

· Otomatik serolojik pipet puarı

2 adet

· Vakum pompası

1 adet

. Hücre Sayım Cihazı

1 adet

· Çok kanallı pipet seti

1 adet

Elektroforez Lab.: 14 m²

 

· Vertikal ve horizontal elektroforez seti

10 adet

· Elektroforez güç kaynağı

4 adet

· Blotlama cihazı

2 adet

· Mikropipet seti

2 adet

· 2 boyutlu jel elektroforez sistemi

1 adet

· D-code sistemi

1 adet

Elektroforez Lab.: 30 m²

 

· Inkübatör

3 adet

· Stereomikroskop

1 adet

· Mikromanipulator sistemi

1 adet

· Laminal Flow Cihazı

1 adet

· Fitotron

1 adet

Soğuk Oda: 8 m²

 

· Sıvı azot tankı ve ikmal seti

1 adet

· Orbital sallayıcı

1 adet

· Tüp rotasyonu aleti

1 adet

Karanlık Oda: 15 m²

 

· Fluoresan aparatlı invert mikroskop

        1 adet

. Chemidoc-Jel Görüntüleme Cihazı

1 adet

· Araştırma mikroskobu fluoresan ataçmanlı

1 adet

Bitki Doku Kültürü Lab.: 23.5 m²

 

· Laminar Flow

1 adet

· Fitotron

2 adet

· Masa altı buzdolabı

1 adet

· İnkübatör

1 adet

· Diseksiyon mikroskobu

1 adet

· Mikropipet seti

1 adet

Bitki Büyütme Odası: 11.6 m²

 
Program Etkinlikleri

Yayınlar

  

Bölümümüz akademik faaliyetleri arasında yayınlanan orjinal araştırma ve derleme makaleleri (SCI ve/veya hakemli ulusal/uluslararası dergilerde) aşağıdaki linkte yer almaktadır.
Araştırma
Bölümümüzde yer alan araştırma faaliyetleri iki ana konu üzerinde ilerlemektedir. Moleküler Kanser Biyolojisi ekibi, Prof. Dr. Narçin Palavan-Ünsal başkanlığında sikline bağımlı kinazların hücresel diğer sinyal yolakları ile ilişkisini incelemektedir. Ayrıca sikline bağımlı kinaz inhibitörlerinin potansiyel etkilerinin hücre ölümü ve poliaminler yönünden araştırılmasını hedefleyen ekibin aynı zamanda çeşitli tek nokta mutasyonlarının hastalıklar ile ilişkisini incelemek üzere araştırmaları da mevcuttur.
Bir diğer çalışma grubu olan Bitki Biyoteknolojisi ekibi Prof. Dr. Çimen Atak başkanlığında çalışmalarına radyasyon uygulamalarıyla tuzluluk ve kuraklık stresine dayanıklı mutantların eldesi ve moleküler analizlerinin yapılması ile devam etmektedir. Grup bitki doku kültürü tekniklerinin yanısıra hedef genlerin proteomik analizlerinin ve karakterizasyonunun gerçekleştirmektedirler. Grup bünyesinde ayrıca bitkilerde tohum jenerasyonlarında epigenetik değişimler üzerine çalışmalar mevcuttur.
Bilimsel İncelemeler
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinin bilimsel etkinliklerini görmek için aşağıdaki linki incelebilirsiniz.
Sempozyum
DNA okulu her yıl başka bir alt başlık ile İKÜSEM ile işbirliği yaparak çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapmaktadır.
Seminerler
Yurtdışı/içinden davetli veya bölümümüzü ziyarete gelen konularında uzman bilim insanları tarafından verilen seminerler aşağıdaki linkte yer almaktadır
Sergiler
Bölümümüzde düzenlenen sergiler ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
Kongre Etkinlikleri
2012 yılında üniversitemizde düzenlenlenmiş olan “International Congress on Polyamines” kongresi hakkında detaylı bilgiler kongre web sayfasında yer almaktadır.


İletişim Bilgileri

Istanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Kampüsü, 34156, Bakırköy, İSTANBUL, Türkiye
 
Telefon :
+90 212 498 47 92       +90 212 498 44 48
 
Faks : +90 212 465 83 10
E-mail : fenbilimleri@iku.edu.tr
Web :
www.iku.edu.tr/fenbilimleri