Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Şehircilik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Şehircilik Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Ulusal Alan Yeterlilikleri

Mimarlık ve Yapı Temel Alan Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1Kentsel tasarım ihtiyacını ortaya çıkaran ve aynı zamanda tasarım projesinin temel çıktıları arasında olan sosyo-ekonomik ve mekânsal unsur ve süreçler hakkında bilgi edinme ve kavrama,
PÇ-2Kentsel tasarımın; mimarlık, planlama, ekonomi, sosyoloji gibi diğer çalışma alanlarıyla ilişkileri ve bu ilişkilerden doğacak tehdit ve potansiyeller konusunda bilgi edinme ve eleştirel farkındalığa sahip olma,
PÇ-3Bir kentsel tasarım projesini ya da tasarım alanındaki araştırmasını, çok disiplinli bir süreçte, kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi altyapısını kullanarak ve yeni yöntem ve bilgiler geliştirerek ortaya koyabilme becerisine sahip olma,
PÇ-4Sosyo-ekonomik ve mekânsal unsur ve süreçleri kentsel tasarım süreci içerisinde yönlendirebilme becerisine sahip olma,
PÇ-5Akademik bilgi ve tasarım süreçleri alanında araştırma, inceleme, eleştirel değerlendirme yapabilme, uygun teknikleri kullanabilme ve özgün sonuçlar üretebilme becerisine sahip olma,
PÇ-6Kentsel tasarım alanında gerçekleştirdiği bir çalışmayı bireysel olarak sürdürme yetkinliğine sahip olma,
PÇ-7Kentsel tasarım alanında gerçekleştirdiği bir çalışmayı grup içerisinde bireysel sorumluluk alarak ortaya koyabilme ve karmaşık süreçleri çözebilme yetkinliğine sahip olma,
PÇ-8Edindiği bilgi ve becerileri bir yabancı dilde sözlü, yazılı ve görsel olarak, çağdaş bilgisayar programları ve tekniklerini kullanarak aktarabilme yetkinliğine sahip olma,
PÇ-9Özgün bir akademik / bilimsel çalışma yapma, sunma ve diyalektik çerçevede tartışma yetkinliğine sahip olma,
PÇ-10Bir kentsel tasarım projesinin gerektirdiği stratejik kararları alabilme ve etik değerlerin bilincinde olarak, özgün çözümler üretebilme yetkinliğine sahip olma,
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

Beceriler 1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,

3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
1          
2          
1          
2          
3          
1          
2          
3          
1          
1          
2          
3          
4          
1          
2          
3