Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Psikoloji Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Sosyal ve Davranış Bilimleri

ULUSAL YETERLİLİK ÇERÇEVESİ


Program Çıktıları
PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1--Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.

2--Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.

3--İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

4--Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

5--Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir

6--İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

Beceriler 1--Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

2--Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.

3--Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.

4--Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.

5--Alanı ile ilgili altdallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1--Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.

2--Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

3--Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.

4--Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.

5--Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

Öğrenme Yetkinliği 1--Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.

2--Neyi nasıl öğreneceğini bilir.

3--Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

4--Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.

5--Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir

6--Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.

7--Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1--Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

2--Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.

3--İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

4--Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.

5--Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

6-- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

7-- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1--Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

2--Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

3--Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

4--Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
1                  
2                  
3                  
4