Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Türk Dili ve Edebiyatı(Yüksek Lisans)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Beşeri Bilimler Temel Alanı Yeterlilikleri

Yüksek Lisans Eğitimi Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirebilir. Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırma yaparak metin çözümlemesi yapar.
PÇ-2Türk Dili ve Edebiyatı Programında kullanılan ve güncel bilgileri içeren ders materyallerine, araştırma metotlarına, bilgi ve teorilerini uzmanlık düzeyinde kullanır.
PÇ-3Türk Dili ve Edebiyatı Programında edindiği bilgi ve teorileri; eğitim-öğretim, araştırma ve kamusal hizmet alanlarında, kullanarak alanı dışındaki gruplara sistemli bir biçimde aktarır.
PÇ-4Alan içinde karşılaşılan problemlere bireysel çalışmalarıyla çözümler üretebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Bir çalışma ekibi üyesi olarak sorumluluk alır.
PÇ-5Türk Dili ve Edebiyatı Programı ile ilgili sorunları analiz ederek, sorunlara yönelik çözümleri somut verilerle destekler ve bu verileri ilgili alandaki uzmanlarla paylaşır.
PÇ-6En az bir yabancı dili bilerek alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri toplar, çözümler ve yorumlar.
PÇ-7Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirir, edindiği yeterlilikleri disiplinler arası çalışmalarda uygular.
PÇ-8Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilincini kazanır.
PÇ-9Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisansüstü düzeyde akademik araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
PÇ-10Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve etik değerleri gözetir.
PÇ-11Türkçenin tarihi alfabelerini özgün metinler üzerinden takip edebilir.
PÇ-12Edebi tür ve şekillerin tarihi süreç içindeki gelişimini yorumlayarak kendisini uzmanlık düzeyinde derinleştirir.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Beşeri bilimler alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

2-Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.

3-Beşeri bilimler alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.

4-Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Beceriler 1-Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2-Beşeri bilimler alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.

3-Beşeri bilimler alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler.

4-Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Beşeri bilimler alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

2-Beşeri bilimler alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.

3-Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir.

4-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.

Öğrenme Yetkinliği 1-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

2-Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.

2-Beşeri bilimler alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.

3-Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda kültür ve sanat duyarlılığını geliştirir.

4-Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Beşeri bilimler alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.

2-Beşeri bilimler alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

3-Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12
1            
2            
3            
4            
1            
2            
3            
4            
1            
2            
3            
4            
1            
2            
1            
2            
3            
4            
5            
1            
2            
3